Prístup osôb so zrakovým postihnutím k informáciám

Rate this item
(0 hlasov)

V roku 2015 sa na českú verejnú ochrankyňu práv so svojím podnetom obrátila Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). V liste upozornila na prax Českej televízie, ktorá od roku 2011 cudzojazyčné vstupy v rámci hlavnej spravodajskej relácie vysiela v pôvodnom znení s titulkami. Do roku 2011 boli takéto vstupy paralelne čítané v češtine, pričom takto postupujú všetky ostatné české televízne stanice. Prax Českej televízie je podľa SONS v rozpore s čl. 9 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, pretože bráni osobám so  zrakovým postihnutím v prístupe k informáciám.

Spornou praxou Českej televízie je v namietanom prípade sprevádzanie slovného prejavu hovoriacich vyjadrujúcich sa v cudzom jazyku v hlavnej  spravodajskej relácii (Udalosti) iba písanými  titulkami. Titulky sú spôsobom prenosu informácií, ktorý je osobám so zrakovým postihnutím úplne neprístupný. Osoby so zrakovým postihnutím môžu používať technológiu zvukového opisu (audio opis), ktorá sa používa aj v relácii Udalosti. Túto technológiu je však možné používať iba na novších typoch televíznych prijímačoch, a nie u všetkých sprostredkovateľov vysielania.

 

Na základe zistených skutočností verejná ochrankyňa práv dospela k záveru že hoci má Česká televízia voľnosť v tom, aký dramaturgický zámer zvolí, musí pritom rešpektovať práva osôb so zdravotným postihnutím. V preskúmavanom prípade konštatovala, že riešenie, ktoré Česká televízia zvolila, má nepriaznivý dopad na osoby so zdravotným postihnutím. Postup Českej televízie pritom nie je možné rozumne ospravedlniť. Preto odporučila Českej televízii, aby upustila od titulkovania cudzojazyčných sekvencií a dala prednosť tlmočeniu hovoreným slovom. Na začiatku septembra 2016 ochrankyňa práv rokovala s riaditeľom Českej televízie, ktorý sľúbil, že Česká televízia bude o probléme rokovať so SONS. Verejná ochrankyňa práv je presvedčená, že zapojenie osôb so zrakovým postihnutím do prípravy vysielania by pomohlo zlepšiť prístupnosť vysielania. Začiatkom budúceho roka ju bude Česká televízia informovať o výsledku rokovania so SONS.

- red -

Zdroj: www.ochrance.cz