Super User

Super User

utorok, 25. september 2018, 06:37

Zmeny v osobnej asistencii

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Zákon je účinný od 1. júla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018. V tomto článku sú uvedené dôležité zmeny týkajúce sa poskytovania peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

utorok, 25. september 2018, 06:37

Ako vznikala novela zákona o kompenzácii

Ponúkame vám súhrnnú informáciu o tom, ako vznikala aktuálna novela zákona číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP).

Čo všetko sa v priebehu jeden a pol roka pri jej príprave udialo? V ďalších článkoch sa dozviete viac o zmenách, ktoré priniesla.

Opakovane sa stretávame s požiadavkou na zavedenie európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý by ich pri návštevách iných členských štátov EÚ oprávňoval využívať výhody poskytované osobám so zdravotným postihnutím žijúcim v navštívenej krajine. Doteraz sa však nepodarilo dosiahnuť takúto dohodu.

utorok, 25. september 2018, 06:34

Ako pokračuje implementácia Agendy 2030

Od začiatku tohto roku prebiehali intenzívne práce na príprave implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v súlade s dokumentom „Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030“, schváleným uznesením vlády SR č. 350 z 24. júla 2017, ktorý uložil vypracovať národné priority implementácie Agendy 2030.

utorok, 25. september 2018, 06:29

Pomáhame najmenším

V roku 2017/2018 uskutočnila nezisková organizácia Raná starostlivosť projekt pod názvom Je to tím! Podporila ho Nadácia pre deti Slovenska v programe Hodina deťom. V predchádzajúcom období sme rozvinuli spoluprácu s externými odborníkmi (napr. fyzioterapeut, logopéd, hipoterapeut), ktorí sa venujú sprevádzaným rodinám. Organizovali sme spoločné stretnutia s rodinou so stanovením spoločných cieľov v podpore rodiny. V poslednom projekte sme si dali za cieľ podporiť formovanie vlastného tímu organizácie a rozvinúť nové spôsoby komunikácie medzi jej členmi (špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, psychológ, zrakový terapeut).

utorok, 25. september 2018, 06:27

Vážení čitatelia,

pokračujeme v našej tradícii a aj v tomto roku sa hlásime neskôr ako na začiatku kalendárneho roka. Poskytnutý príspevok na vydávanie nášho časopisu nám rovnako ako v niekoľkých uplynulých rokoch umožňuje pripraviť len sedem čísel.

Spoločnosť PohotovostID, ktorá predáva pohotovostné ID náramky, plánuje ich prepojenie s vlastnou on-line elektronickou zdravotnou kartou. Náramky tak budú môcť lepšie pomôcť v situáciách, kedy treba rýchle lekárske ošetrenie, napr. v prípade pacienta s epileptickým záchvatom.

Po dlhej a namáhavej práci je dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka spustený. Možno ho nájsť na www.posunky.sk. Publikovalo ho občianske združenie Spolok nepočujúcich pedagógov.

Yetnebersh Nigussie, senior poradkyni pre inklúziu v organizácii Light for the World v jeseni minulého roka udelili cenu Right Livelihood Award 2017. Známa je ako „Alternatívna Nobelova cena“.

EDF nedávno zverejnilo stanovisko k návrhu revidovaného nariadenia o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave (nariadenie 1371/2007). Na základe hodnotenia EDF sa v novom návrhu posilňujú práva osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou mobilitou najmä tým, že sa vo väčšej miere zosúladil s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.