Super User

Super User

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike zorganizovalo v Centre BIVIO v Bratislave v dňoch 12. a 13. decembra.2018 celoslovenskú konferenciu sebaobhajcov, dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

utorok, 29. január 2019, 08:05

Vážení čitatelia,

Zamestnávanie mladých ľudí so zdravotným postihnutím je jedným z najpálčivejších problémov a zároveňjedným z najdôležitejších cieľov hnutia zdravotného postihnutia. Preto sa Európske fórum zdravotného postihnutia spolu s jeho výborom mládeže rozhodlo oceniť zamestnávateľov a poskytovateľov služieb na podporu zamestnávania mladých ľudí na otvorenom trhu. Výzvu zverejňujeme a ak spĺňate jej podmienky, prihláste sa a poskytnite inšpiráciu a príklad hľadajúcim zamestnanie.

České ministerstvo práce a sociálnych vecí začalo informačnú kampaň o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Je vám ťažko, cítite sa sami, máte problémy vo vzťahoch, v láske,  v škole. Zažívate šikanovanie, domáce násilie, riešite otázky zmyslu života, alebo máte rôzne iné psychologické ťažkosti, s ktorými si neviete poradiť. Možno vám príde vhod obrátiť sa na Dobrú linku - internetovú psychologickú linku dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

piatok, 25. január 2019, 13:35

Odovzdali ceny víťazom súťaže ZlatyErb.sk

Titul Najlepšia bezbariérová stránka Slovenska si tento rok vybojovala webovská stránka mesta Krásno nad Kysucou.

piatok, 25. január 2019, 13:33

Poznáme víťazov Cesty svetla

V Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhodnotili prestížnu fotografická súťaž.

piatok, 25. január 2019, 13:32

Zdravotné postihnutie v štatistike

Otázky Washingtonskej skupiny boli navrhnuté tak, aby poskytli medzinárodne porovnateľné údaje pre obyvateľstvo žijúce vo veľkej rozmanitosti kultúr s rôznymi ekonomickými zdrojmi.

piatok, 25. január 2019, 13:32

Umelá inteligencia musí slúžiť všetkým

Na konferencii vo Viedni prezentovali prístupné funkcie založené na umelej inteligencii, ako je textový popis fotografií, automatické titulkovanie alebo inteligentne odpovedajúce informačné systémy.

Národná rada SR 27. novembra. 2018 schválila zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií, v Zbierke zákonov vyšiel pod číslom 346/2018. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

piatok, 25. január 2019, 13:30

Novela zákona o združovaní občanov

Zákonom č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mimo iného novelizoval i zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.