Super User

Super User

nedeľa, 21. december 2008, 18:24

Strasti a starosti sociálneho poradenstva

Mgr. Jela Pokrievková

Zdravotné postihnutie je zo sociálneho pohľadu okolnosťou, ktorá v podstatnej miere vplýva na kvalitu života postihnutého občana. Postihnutie spôsobuje zložité sociálne problémy a kladie na postihnutého občana značné nároky. Vplýva teda na jeho životnú situáciu, sociálnu situáciu a prináša sociálne znevýhodnenie, ktoré môže viesť k sociálnej exlúzii (vylúčeniu zo spoločenského života), v niektorých prípadoch až k úplnej izolácii.

nedeľa, 21. december 2008, 18:22

Levice chcú byť mestom bez bariér

Zlatica Šidlová

predsedníčka OC SZTP Levice

Koncom roku 2004 a v roku 2005 začali telesne postihnutí ľudia monitorovať stav, počet a účelnosť bezbariérových vstupov v levických inštitúciách, zdravotných zariadeniach, školách a obchodoch. Sledujú, či vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne ťažko postihnutých neobsadzujú osoby, ktoré na to nemajú oprávnenie. Zároveň prosia svojich spoluobčanov, aby si takéto konanie všímali a prípadné porušenia fotograficky zdokumentovali a odovzdali buď v kancelárii OC SZTP alebo na polícii.

Oravcová

S veľkými otáznikmi sme v prvých májových dňoch roku 2004 prijímali informácie o Európskom sociálnom fonde, o kohéznych, štrukturálnych fondoch, o ďalších nových termínoch súvisiacich s otvorením sa Európskej únii. Aj na Slovensku viacerí nechápavo krútili hlavami nad novými možnosťami, ktoré ponúkala v tom čase únia.

Jednou z mnohých lákavých ponúk bola možnosť zamestnávania dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie na vykonávanie aktivačných činností.

Martin Cifra

Tí čo boli v zahraničí určite potvrdia, že na uliciach sa pohybuje oveľa viac ľudí na vozíkoch a to najmä preto, že majú vytvorené bezbariérové prostredie.

Podľa mňa treba v prvom rade chcieť a ísť za svojím cieľom  

Na úvod pár štatistických údajov:

  • -  v meste  Piešťany žije 31.000 obyvateľov.
  • -  z tohto počtu asi 6.000 ľudí je združených a zapája sa  pracujev dobrovoľníckych  organizáciách so zameraním na zdravotné postihnutia
  • - v meste Piešťany pôsobí 18 občianskych združení zdravotne postihnutých   občanov

Takýto pomer  aktívnych občanov a organizácií so zdravotným postihnutím  k počtu obyvateľov, nemôže nechať ľahostajným žiadneho primátora, poslanca mestského zastupiteľstva, či úradníka na Mestskom úrade.   

Dr. Michal Smetanka, facilitátor

V lete roku 2008 prišlo Mesto Prešov v osobe Mgr. M. Baču (povereného riadením OSS) s iniciatívou vypracovania Komunitného plánu, čím sa chcelo jednak pripraviť na nový zákon o sociálnych službách, najmä však dopracovať a upevniť predstavu o rozvoji jednotlivých komunít na svojom území v budúcnosti. Aj keď je v súčasnosti trendom vytvárať okrem Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja tzv. Komunitné plány sociálnych služieb, zástupcovia Mesta prišli ešte vyššou ambíciou, a síce tvorbou strategického plánu rozvoja komunít a to nad rámec definovaných sociálnych služieb. Samotný proces prípravy tvorby komunitného plánu trval takmer tri mesiace a boli doňho zapojení mnohí odborníci, metodici, aktivisti či pracovníci v sociálnej sfére.  Pre tvorbu metodiky, jej aplikáciu, realizáciu procesu a tvorbu dokumentu boli vybraní odborníci RRP (Regionálneho rozvojového partnerstva), pre tvorbu analýz bolo vytvorené partnerstvo Prešovskej Univerzity, Rady pre poradenstvo v sociálnej práci a Partnerstva sociálnej inklúzie Šariš.

piatok, 19. december 2008, 12:10

Pár slov na záver

Katarína Šelestiaková

Pri príprave týchto článkov som sa dozvedela veľa nových informácií. Našla som podnety, ktoré ma prinútili spomaliť a zamyslieť sa. Je až zarážajúce, koľko je okolo nás situácií a okolností, ktoré by si nielenže  povšimnutie zaslúžili , ale mnohé z nich po ňom priam kričia.

piatok, 19. december 2008, 12:08

Litva

Preložila a spracovala: Katarína Šelestiaková

Litva, rovnako ako iné krajiny, nedokáže uviesť presný počet žien s postihnutím, preto sa zvyčajne diskutuje o dvoch rozdielnych, ale veľmi blízkych formách diskriminácie: diskriminácie z dôvodu postihnutia a diskriminácie z dôvodu pohlavia. Situácia žien s postihnutím v Litve je stále ovplyvnená historickými faktami: viac ako 50 rokov bola Litva okupovaná Ruskom. V duchu tejto ideológie sa nikto nestaral o problémy žien s postihnutím. Tento prístup pretrváva do dnešných dní.

piatok, 19. december 2008, 12:07

Situácia v Taliansku

Preložila a spracovala: Katarína Šelestiaková

Pohlavie a postihnutie sú dve dimenzie, ktoré sú veľmi zriedka spájané so súčasnou realitou. Dvojitá diskriminácia, ktorou trpia ženy s postihnutím (diskriminácia z dôvodu pohlavia a z dôvodu postihnutia) je evidentná, ale ťažko preukázateľná, lebo tieto ženy sa nevedia obhájiť, alebo pomenovať skutočnosť. Ženy s postihnutím žijú v ťažkých podmienkach, lebo sa často stáva, že ich diskriminácia zostáva nerozpoznaná.

piatok, 19. december 2008, 12:05

Situácia žien s postihnutím v Bulharsku

Preložila a spracovala: Katarína Šelestiaková

Aj v Bulharsku je zviditeľňovanie problému dievčat a žien s postihnutím iba na začiatku. Neexistuje dostatok štatistík o presnom počte žien s postihnutím v tejto krajine. V roku 2005 Národný Štatistický Inštitút  vydal prvú štatistiku o ľuďoch s postihnutím, avšak údaje neboli presné a postačujúce.

piatok, 19. december 2008, 12:04

Ženy so ZP verzus muži so ZP

Spracovala: Katarína Šelestiaková

Často sa stáva, že v problematike postihnutia sa namiesto termínu muži alebo ženy používa termín „osoby“ so zdravotným postihnutím (osoby so ZP). Z toho vyplýva, že to, čo spoločnosť vníma, je postihnutie, a nie fakt, že môže ísť o ženu alebo muža s postihnutím (Maria Nyman in: Recognising the Rights of Girls and Women with Disabilities, 2008).