Super User

Super User

 

(§ 48b, § 48c zákona)

Novelou zákona sa s účinnosťou od 1. mája 2008 do systému podpory zamestnávania uchádzačov o zamestnanie zaviedol nový motivačný prvok – dávka počas vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Nárok na dávku počas vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo na dávku počas prípravy na pracovné uplatnenie  má:

 • - uchádzač o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje vzdelávania a prípravy pre trh práce,
 • - občan so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie a ktorý sa zúčastňuje prípravy na pracovné uplatnenie.

 

Podmienkou je, aby vzdelávanie a príprava pre trh práce alebo príprava na pracovné uplatnenie  trvali dlhšie ako jeden kalendárny mesiac.

O nároku na dávku rozhoduje a dávku poskytuje ÚPSVaR. Nárok na dávku vzniká odo dňa začatia vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo prípravy na pracovné uplatnenie. Uchádzač o zamestnanie nemá nárok na výplatu dávky za dni, počas ktorých má nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti.

Dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe. Od 1. júla 2008 je to suma 5 390 Sk. Ak sú splnené podmienky na poskytovanie dávky iba počas časti kalendárneho mesiaca, patrí dávka v pomernej výške.

Nárok na dávku môže vzniknúť len uchádzačovi o zamestnanie, teda občanovi, ktorý je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Nárok na dávku nevzniká občanovi, ktorý je evidovaný na ÚPSVaR ako záujemca o zamestnanie.

V kap. 10 je vysvetlené, čo sa považuje za vzdelávanie a prípravu pre trh práce a v kap. 11, čo sa rozumie prípravou na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím.

 

(§ 55a zákona)

Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím sa vykonáva najmä so zreteľom na jeho zdravotnú spôsobilosť na prácu, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a na náročnosť pracovnej činnosti, ktorú bude po skončení prípravy na pracovné uplatnenie vykonávať.

Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím zahŕňa zaškolenie a prípravu na prácu a trvá najviac šesť mesiacov.

Zaškolením sa umožňuje občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý nie je schopný podrobiť sa sústavnej príprave na povolanie, alebo u ktorého tento spôsob prípravy nie je potrebný, získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti na vykonávanie pracovnej činnosti.

Príprava na prácu občana so zdravotným postihnutím je príprava umožňujúca postupné prispôsobovanie sa na výkon práce.

Zaškolenie alebo príprava na prácu občana so zdravotným postihnutím sa vykonáva

 • a) vo vzdelávacom zariadení,
 • b) na pracovisku jeho zamestnávateľa alebo
 • c) v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

 

Počas zaškolenia alebo prípravy na prácu, ktoré trvajú najviac jeden mesiac, má občan so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie nárok na náhradu výdavkov v rovnakom rozsahu ako uchádzač o zamestnanie, ktorý absolvuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce.

Ak zaškolenie alebo príprava na prácu občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, trvá dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, má nárok na dávku počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím.

Zaškolenie alebo príprava na prácu občana so zdravotným postihnutím sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi občanom so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie a ÚPSVaR a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi ÚPSVaR a subjektom, ktorý zaškolenie alebo prípravu na prácu vykonáva.

Občan so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, môže z vážnych zdravotných dôvodov, rodinných dôvodov a osobných dôvodov, ktoré u neho nastali počas zaškolenia alebo prípravy na prácu, prerušiť zaškolenie alebo prípravu na prácu alebo odstúpiť od dohody; vážnosť dôvodov posudzuje ÚPSVaR.

Dohoda uzatvorená medzi ÚPSVaR a občanom so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, obsahuje

 • a) miesto zaškolenia alebo prípravy na prácu,
 • b) obsah a dĺžku trvania zaškolenia alebo prípravy na prácu vrátane dátumu ich začatia a skončenia,
 • c) práva a povinnosti účastníka zaškolenia alebo prípravy na prácu,
 • d) rozsah a podmienky úhrady výdavkov na zaškolenie alebo na prípravu na prácu,
 • e) ďalšie dohodnuté náležitosti.
utorok, 28. október 2008, 08:40

Vzdelávanie a príprava pre trh práce

 

(§ 44, § 45, § 46 zákona)

Vzdelávanie a príprava pre trh práce je teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožňuje získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní. Pri určovaní obsahu a rozsahu vzdelávania a prípravy pre trh práce sa vychádza z doterajšej úrovne vedomostí a odborných zručností uchádzača o zamestnanie tak, aby boli účelne využité pri získavaní nových vedomostí a odborných zručností.

Vzdelávanie a príprava pre trh práce nie je zvýšenie stupňa vzdelania. To sa nevzťahuje na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole na účely získania dokladu o ukončení vzdelania.

Rovnako ako pri vzdelávaní a príprave pre trh práce sa postupuje mimo iného aj v prípade:

 • a) teoretickej prípravy alebo praktickej prípravy, ak uchádzač o zamestnanie po skončení povinnej školskej dochádzky nezískal žiadnu kvalifikáciu, 
 • b) kurzu pre občana so zdravotným postihnutím umožňujúceho jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce.

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečuje Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny a ÚPSVaR pre uchádzača o zamestnanie. Vzdelávanie a prípravu pre trh práce si môže zabezpečiť uchádzač o zamestnanie aj z vlastnej iniciatívy na vlastné náklady.

Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzačov o zamestnanie sa uskutočňuje formou vzdelávania v

 • a) akreditovaných vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania,
 • b) akreditovaných programoch na získanie konkrétnej odbornej zručnosti,
 • c) vzdelávacích aktivitách v rámci medzinárodných programov,
 • d) samostatných vzdelávacích programoch na základných školách a v samostatných vzdelávacích programoch na stredných školách v rámci sústavy učebných a študijných odborov,
 • e) iných akreditovaných vzdelávacích aktivitách, ktoré smerujú k získaniu novej kvalifikácie alebo k rozšíreniu doterajšej kvalifikácie,
 • f) programoch na získanie praktických skúseností.

ÚPSVaR môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh práce , ak to vyžaduje ich uplatnenie na trhu práce na základe zhodnotenia ich schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu, najmä v prípade:

 • a) nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností,
 • b) potreby zmeny vedomostí a odborných zručností 
 • c) straty schopnosti vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní.

ÚPSVaR môže poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a nákladov súvisiacich so vzdelávaním a prípravou pre trh práce na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi

 • a) ÚPSVaR a uchádzačom o zamestnanie,
 • b) ÚPSVaR a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Uchádzačovi o zamestnanie, ktorému ÚPSVaR zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ÚPSVaR uhradí výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť. 

Uchádzač o zamestnanie môže z vážnych zdravotných dôvodov, rodinných dôvodov a osobných dôvodov, ktoré u neho nastali počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, prerušiť toto vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo odstúpiť od dohody; vážnosť dôvodov posudzuje ÚPSVaR.

Dohoda o vzdelávaní a príprave pre trh práce uzatvorená medzi ÚPSVaRa uchádzačom o zamestnanie obsahuje

 • a) profesijné zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce a spôsob jeho získania,
 • b) miesto konania vzdelávania a prípravy pre trh práce,
 • c) dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začatia a skončenia, spôsob, rozsah a podmienky úhrady príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie,
 • d) práva a povinnosti účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce,
 • e) podrobnosti o úhrade náhrad výdavkov za stravovanie, nákladov za ubytovanie a cestovných výdavkov do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť uchádzačovi o zamestnanie, spôsob a termín úhrady,
 • f) záväzok uchádzača o zamestnanie, že vráti ÚPSVaR náklady uhradené za jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak vzdelávanie a prípravu pre trh práce predčasne skončí bez vážnych dôvodov,
 • g) ďalšie dohodnuté náležitosti.
utorok, 28. október 2008, 08:37

Agentúry podporovaného zamestnávania

 

(§ 58 zákona)

Na podporu zamestnávania predovšetkým občanov so zdravotným postihnutím sú určené agentúry podporovaného zamestnávania. Celkovo je ich na celom území Slovenska rôznymi subjektami zriadených viac ako 30.

Agentúra podporovaného zamestnávania poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím (podporované zamestnávanie). Agentúra podporovaného zamestnávania vykonáva najmä tieto činnosti:

 • a) poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného miesta,
 • b) poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri riešení nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia,
 • c) zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím vzhľadom na požiadavky trhu práce,
 • d) vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a jeho sprostredkovanie,
 • e) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a pri riešení problémov počas ich zamestnávania,
 • f) vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa,
 • g) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím.

Vyššie uvedené služby a činnosti môže agentúra podporovaného zamestnávania vykonávať pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, na základe uzatvorenej písomnej dohody s príslušným ÚPSVaR. Za poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi a za vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa môže agentúra podporovaného zamestnávania vyberať od zamestnávateľa úhradu v dohodnutej výške. 

Agentúra podporovaného zamestnávania pri vykonávaní činnosti nesmie

 • a) zhromažďovať osobné údaje o občanoch, ktoré nie sú nevyhnutné na podporované zamestnávanie a
 • b) vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca, ktorému bolo sprostredkované podporované zamestnanie.
utorok, 28. október 2008, 08:35

Poskytovanie poradenstva ÚPSVaR

 

(§ 42, § 43 zákona)

ÚPSVaR poskytuje uchádzačom o zamestnanie informačné a poradenské služby. Tie umožňujú uchádzačom o zamestnanie zorientovať sa vo svojich možnostiach pri hľadaní zamestnania a odhaliť potrebu doplnenia si znalostí a zručností v rámci prípravy pre trh práce. V rámci odborných poradenských služieb je možné vypracovať individuálny akčný plán zamestnanosti.

V rámci informačných a poradenských služieb je možné poskytnúť uchádzačovi o zamestnanie mimo iných informácie a odborné rady o

 • a) požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce,
 • b) možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky,
 • c) výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania, 
 • d) predpokladoch na výkon povolania,
 • e) možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti

ÚPSVaR môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie odborné poradenské služby. Odborné poradenské služby sú zamerané na riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením uchádzača o zamestnanie, na vytváranie súladu medzi jeho osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania a na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie. Individuálne poradenstvo sa uskutočňuje formou individuálneho rozhovoru odborného poradcu s uchádzačom o zamestnanie a zahŕňa:

 • a)komplexné zhodnotenie osobnostných predpokladov a odborných predpokladov uchádzača o zamestnanie,
 • b)určenie cieľov potrebných na návrat na trh práce,
 • c)určenie možných prekážok pri dosahovaní určených cieľov,
 • d)vypracovanie návrhu na prekonanie možných prekážok pracovného uplatnenia.

ÚPSVaR zaručuje uchádzačovi o zamestnanie vypracovanie individuálneho akčného plánu na podporu jeho pracovného uplatnenia. Individuálny akčný plán na základe posúdenia dosiahnutého stupňa vzdelania, odborných zručností, osobnostných predpokladov, schopností a praktických skúseností uchádzača o zamestnanie určuje druh a rozsah pomoci potrebnej na uľahčenie jeho pracovného uplatnenia a vymedzuje na tento účel konkrétne postupové kroky.  Individuálny akčný plán vypracúva, vyhodnocuje a aktualizuje uchádzač o zamestnanie v úzkej súčinnosti s odborným poradcom.  Po jeho vypracovaní a vzájomnom odsúhlasení sa individuálny akčný plán stáva pre uchádzača o zamestnanie a pre ÚPSVaR záväzný.

Odborné poradenstvo sa uchádzačom o zamestnanie so zdravotným postihnutím poskytuje v poradensko-informačných centrách (PIC) formou komplexných špecializovaných služieb, pokiaľ je PIC pri ÚPSVaR zriadené. Cieľom je vytvorenie podmienok pre lepšiu prístupnosť osôb so zdravotným postihnutím k službám zamestnanosti a k zamestnaniu.

Klientmi PIC sú občania so zdravotným postihnutím, občania, ktorí stratili schopnosť vykonávať zamestnanie zo zdravotných dôvodov a zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú, resp. ktorí chcú a môžu zamestnať občanov   so zdravotným postihnutím.

PIC mimo iného ponúkajú:

 • -   Objektívne testovanie a meranie funkčnej výkonnosti, resp. zostatkového   pracovného potenciálu,
 • -   Naštartovanie procesu pracovnej rehabilitácie,
 • -   Analýzu požiadaviek a schopnosti klienta za účelom výberu vhodného pracovného miesta,
 • -   Rozvoj zručností a sociálnych kompetencií potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce,
 • -   Pomoc pri formovaní sebadôvery, rozvíjaní kľúčových kvalifikácií prostredníctvom aktivizácie a motivácie klienta,
 • -   Prieskum trhu pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím.

ÚPSVaR poskytuje uchádzačovi o zamestnanie príspevok na náhradu časti cestovných výdavkov súvisiacich s jeho účasťou na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb, ktoré trvajú najviac tri dni. Ak poskytovanie odborných poradenských služieb trvá dlhšie ako tri dni, uhrádza ÚPSVaR uchádzačovi o zamestnanie výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné

utorok, 28. október 2008, 08:33

Povinnosti uchádzača o zamestnanie

 

(§ 34, § 36 zákona)

Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať na ÚPSVaR najmenej raz za kalendárny mesiac v termíne a na mieste určenom ÚPSVaR.

Aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania mimo iného sú:

 • a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, zaslaná zamestnávateľovi, ktorý ponúka voľné pracovné miesto,
 • b) doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,
 • c) žiadosť o vydanie oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,
 • d) konanie vo veci začatia poskytovania osobnej asistencie občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • e) žiadosť o sprostredkovanie zamestnania zaslaná subjektu, ktorý sa zaoberá sprostredkovaním zamestnania.

ÚPSVaR je povinný uchádzačovi o zamestnanie najmenej raz za kalendárny mesiac ponúknuť vhodné zamestnanie alebo účasť na niektorom z aktívnych opatrení na trhu práce. Uchádzač o zamestnanie je povinný na tento účel byť k dispozícii  do troch pracovných dní od doručenia písomnej výzvy alebo ústneho vyzvania ÚPSVaR pri osobnom kontakte s uchádzačom o zamestnanie.

U uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce dlhšie ako dva mesiace, sa vyžaduje aktívne hľadanie zamestnania a osobné preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania  len počas posledných dvoch mesiacov pred skončením vzdelávania a prípravy pre trh práce.

ÚPSVaR vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie mimo iného:

 • a) dňom nástupu do zamestnania,
 • b) dňom začatia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
 • c) dňom nástupu na sústavnú prípravu na povolanie,
 • d) dňom odchodu do cudziny  na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine,
 • e) dňom, ktorým začal vykonávať zárobkovú činnosť, z ktorej čistý zárobok za výkon tejto činnosti presahuje 65 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (v súčasnosti sumu 3 500Sk) mesačne,
 • f) z dôvodu vykonávania práce bez pracovného pomeru,
 • g) ak nie je k dispozícii ÚPSVaR do troch pracovných dní od doručenia písomnej výzvy alebo ústneho vyzvania  bez vážnych dôvodov,
 • h) z dôvodu nespolupráce s UPSAVaR.

Za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie  sa mimo iného považuje:

 • a) odmietnutie vhodného zamestnania bez vážnych dôvodov,
 • b) odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce bez vážnych dôvodov okrem odmietnutia účasti na aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby,
 • c) predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce bez vážnych dôvodov,
 • d) nepreukázanie aktívneho vyhľadávania zamestnania,
 • e) nedostavenie sa na ÚPSVaR alebo na  miesto určené úradom v určenom termíne bez vážnych dôvodov,
 • f) nedodržanie povinnosti byť k dispozícii ÚPSVaR do troch pracovných dní od doručenia písomnej výzvy alebo ústneho vyzvania pri osobnom kontakte s uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov,
 • g) nepredloženie dokladov preukazujúcich vážne dôvody, kvôli ktorým sa uchádzač o zamestnanie nedostavil na ÚPSVaR v určenej lehote, alebo kvôli ktorým nebola dodržaná spolupráca s úradom,
 • h) nepredloženie dokladov o zdravotnom stave uchádzača o zamestnanie (výpis zo zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho lekára alebo písomné vyjadrenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti), ak je uchádzač povinný ich predložiť,
 • i) nedodržanie liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti.

Za vážny dôvod, ktorým je možné ospravedlniť nedostavenie sa na ÚPSVaR v určenej lehote a nedodržanie spolupráce s úradom, sa považuje,

 • a) ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy, 
 • b) zdravotný stav uchádzača o zamestnanie posúdený úradom v rámci lekárskej posudkovej činnosti a zdravotný stav blízkych osôb  na základe písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára,
 • c) dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie, ktorej začiatok a skončenie sa ÚPSVaR preukazuje potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti; skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti preukazuje uchádzač o zamestnanie osobne.

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti je ospravedlnením uchádzača o zamestnanie, ktorý sa nedostavil na ÚPSVaR alebo na miesto určené úradom vo vopred stanovených termínoch, ak uchádzač o zamestnanie oznámil  začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti do troch pracovných dní a ak dočasná pracovná neschopnosť v tom čase trvala.

 

(§ 33 zákona)

Prvým krokom je návšteva ÚPSVaR a požiadanie o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Žiadosť sa predkladá osobne na tlačive, ktoré občan obdrží na ÚPSVaR.

Prečo je dobré sa zaevidovať na ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie

 • - pokiaľ nebudú občania so zdravotným postihnutím, ktorí chcú pracovať,  na ÚPSVaR evidovaní, pre ÚPSVaR a ústredie fakticky neexistujú a ústredie nebude mať dôvod vyhľadávať a navrhovať nové formy na podporu ich zamestnávania,
 • - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je možné získať až po určitej dobe od zaradenia do evidencie,
 • - získajú prístup k  poradenským službám v poradensko-informačných centrách na ÚPSVaR,
 • - získajú možnosť zúčastniť sa  rekvalifikačných kurzov,
 • - zamestnávatelia môžu získať niektoré vybrané príspevky len v prípade, ak zamestnajú občana so zdravotným postihnutím zaevidovaného na ÚPSVaR.

Žiadateľ by už mal mať pri prvej návšteve ÚPSVaR určitú predstavu, čo  očakáva (ponúknutie pracovného miesta, rekvalifikáciu a pod.). Na ÚPSVaR je potrebné predložiť najmä tieto doklady:

 • - občiansky preukaz,
 • - doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • - doklady preukazujúce invaliditu (percentuálny pokles miery schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť)  občana,
 • - doklady o skončení posledného zamestnania.

Evidencia uchádzačov o zamestnanie obsahuje mimo iného meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie, údaje o jeho kvalifikácii, odborných zručnostiach, o druhu doteraz vykonávanej práce, informácie o jeho záujme o určité zamestnania, údaje o jeho osobných a rodinných pomeroch súvisiacich so sprostredkovaním zamestnania a údaje o jeho zdravotnom postihnutí oznámené uchádzačom o zamestnanie dobrovoľne.

utorok, 28. október 2008, 08:31

Sprostredkovanie zamestnania

 

(§ 32 zákona)

Sprostredkovanie zamestnania je činnosť zameraná na:

 • a) vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie a
 • b) vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi.

Sprostredkovanie zamestnania zabezpečujú okrem ÚPSVaR aj pracovné agentúry a agentúry podporovaného zamestnávania alebo subjekty, ktoré vykonávajú začleňovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce.

Občan sa uchádza o sprostredkovanie zamestnania na ÚPSVaR, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt.

Na sprostredkovanie konkrétneho pracovného miesta nie je právny nárok.

 

(§ 13 zákona)

Uchádzačom o zamestnanie so zdravotným postihnutím poskytujú úrady mimo iných tieto služby:

 • - sprostredkúvajú im vhodné zamestnanie; vhodné zamestnanie je zamestnanie, ktoré zohľadňuje zdravotný stav občana, prihliada na jeho kvalifikáciu, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,
 • - poskytujú im informačné a poradenské služby,
 • - poskytujú im  odborné poradenské služby,
 • - uhrádzajú im náklady na rekvalifikáciu,
 • - poskytujú im príspevky na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,
 • - poskytujú zamestnávateľom príspevky na podporu ich zamestnávania,
 • - rozhodujú o udelení predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím.

V súvislosti so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím úrady práce ďalej:

 • - vedú osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, 
 • - priznávajú, rušia, menia, pozastavujú postavenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a vydávajú duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
 • - kontrolujú dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa a kontrolujú plnenie povinnosti, ktoré zákon ukladá zamestnávateľovi v súvislosti so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím.
utorok, 28. október 2008, 08:28

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

 

(§ 8 zákona)

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie je mimo iných uchádzač o zamestnanie, ktorý je:

a) občan so zdravotným postihnutím,

b) občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 %,

c) občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím.