Super User

Super User

pondelok, 27. október 2008, 19:02

Celoživotné vzdelávanie v krajinách EÚ

Celoživotné vzdelávanie v krajinách EÚ

Spracovala: Mgr. Katarína Šelestiaková 

Pod pojmom celoživotné vzdelávanie je v krajinách EÚ označované vzdelávanie počas celého života. Zahŕňa vzdelávanie občanov v predproduktívnom, produktívnom aj poproduktívnom veku života. Prečo je celoživotné vzdelávanie dôležité, na čo je zameraná vzdelávacia politika, o cieľoch vzdelávania v nezamestnanosti, ako aj o návrhu stratégie celoživotného učenia v Európskej únii sa dozviete v nasledovnom článku:

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/4799C3270EAB53F6C1256E3C00344385/$FILE/Zdroj.html

Iniciatíve sa medze nekladú, alebo, ako to funguje v Rusku

Spracovala: Mgr. Katarína Šelestiaková

Ľudia so zdravotným postihnutím sú v každej krajine. A problémy s ich vzdelávaním tiež. Každý sa s nimi vyrovnáva podľa svojich možností a schopností. Niekto iba čaká, čo sa bude diať, iný sa snaží vynaložiť iniciatívu a hľadá riešenia aktívne, aj keď často ide hlavou proti múru. Niekedy si to ani neuvedomíme, ale stačí naozaj málo k tomu, aby sa niečo zmenilo. Možno stačí prestať smutne sedieť so založenými rukami, odložiť sebaľútosť a sťažnosti, nájsť ľudí, ktorí majú rovnaký alebo podobný problém, dať hlavy „do kopy“ a niečo vyhútať. A že to niekedy naozaj funguje dokázali aj aktivisti v Rusku. Možno ich už prestalo baviť pozerať sa na diskrimináciu, s ktorou sa ľudia s postihnutím stretávajú na každom kroku, možno im bolo ľúto detí a mladých ľudí, ktorí museli strpieť situácie, ktoré nie sú primerané ľudskej dôstojnosti. Nech už bol dôvod akýkoľvek, jedno je isté. Ich snaha neostala bez odozvy a pomaly začínajú zbierať to povestné ovocie.

pondelok, 27. október 2008, 18:18

Autizmus – edukácia žiakov s autizmom

Autizmus – edukácia žiakov s autizmom

Spracovala: Mgr. Zuzana Gecziová

„Ani kvapka nevyhĺbi jamku svojou hmotnosťou, ale svojou vytrvalosťou.“  Čínske príslovie

Autizmus  je špecifická duševná porucha. Patrí medzi prenikavé vývinové poruchy (porucha preniká do všetkých častí vývinu jedinca, v prvom rade do vývinu komunikácie, sociálnych vzťahov, predstavivosti, správania, hry a záujmov). Prejavy porúch sú v jednotlivých prípadoch podobné,  no ich stupeň môže byť rôzny. Porucha sa prejavuje v ranom detstve, približne do 3 rokov života.

Do skupiny prenikavých vývinových porúch podľa MKCH-10 (medzinárodná klasifikácia chorôb) patria nasledovné diagnózy: detský autizmus (najčastejšie sa vyskytujúca forma autistickej poruchy), atypický autizmus, Rettov syndróm,  dezintegratívna porucha v detstve, hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi, Aspergerov syndróm, nešpecifická prenikavá vývinová porucha.

pondelok, 27. október 2008, 18:11

Interview s Timeou Hokovou

Interview s Timeou Hokovou

Otázky položila Dáša Kráčalová,

Sympatická, inteligentná, zaujímavá žena so zrakovým postihnutím. Vyštudovala vysokú školu, zamestnala sa vo svojej prvej práci na Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej „očami“ sa pozrime na vzdelávanie na špeciálnych ZŠ a SŠ pre deti a mladých žiakov so zrakovým postihnutím. Na jej osobnú skúsenosť s integráciou a štúdiom na VŠ. Timea Hoková.

pondelok, 27. október 2008, 18:03

„Tenis na trojkolke”

„Tenis na trojkolke”

Rozhovor s Vladom Julényim

Spracovala: Mgr. Katarína Šelestiaková, Mgr. Michaela Hirčková

pondelok, 27. október 2008, 17:59

Rozhovor o Slepých láskach

Rozhovor o Slepých láskach (so Zuzkou Pohankovou)

Spracovala: Viera Králiková

Sláva, úspech, peniaze – neustále spojené s filmom? Možno. Ale nik ich nespomína pri známom slovenskom filme Slepé lásky. Prečo?  Veď je to jeden z mála domácich filmov, ktorý žal úspech, každý o ňom vie, hovorí... Možno preto, že to bol experiment, aký sme tu ešte nemali.

Režisér Juraj Kolesár sa pred viac ako 4 rokmi pustil do natáčania dokumentu zo sveta nevidomých ľudí. Film nás vedie životom 4 osôb, ktoré  spája prežívanie lásky. Dokument, ktorý mnohým otvára nepoznaný svet ľudí so zrakovým postihnutím a pri tom vôbec nie je len o ňom, je príjemným pohľadom do obyčajného sveta nezvyčajným spôsobom.

Mala som príležitosť sa zoznámiť s jednou z hlavných postáv – Zuzkou Pohankovou. Vo filme 14 ročným dievčaťom, ktoré práve nastupuje na strednú školu a svoju prvú lásku začne spoznávať cez internet na chate.

pondelok, 27. október 2008, 15:56

Taktilné knihy

Taktilné knihy

 Mgr. Soňa Fialová

Možno ste sa ešte s týmto názvom nestretli. A teraz uvažujete nad tým, o aké knihy asi ide. Rada Vám pomôžem. Slovo taktilný je z latinčiny a znamená dotykový. V slovenčine sa ale používa bežnejšie slovo hmatový. Takže názov článku „Taktilné knihy“ napovedá, že pôjde o hmatové knihy. Sú určené pre nevidiace a slabozraké deti od 3 do 12 rokov. Bežne ich v knihkupectvách nenájdete. Sú vyrábané ručne v niekoľkých exemplároch. Text knihy je  vo zväčšenej čierno tlači a v Braillovom písme. Obrázky v knihe sú reliéfne z rôznorodého materiálu /napr. kartón, plsť, koža, drevo/.

pondelok, 27. október 2008, 15:51

Škola do života

Škola do života

Spracovala: Viera Králiková

231 žiakov v piatich školách dokopy nie je veľa. O to viac, sa im však pedagógovia môžu venovať a pomôcť, kedykoľvek je treba.

Na Mokrohájskej ulici v Bratislave sídli komplex škôl pre deti a mládež so zdravotným postihnutím. Nájdeme tu Materskú školu, Základnú školu, Gymnázium, Obchodnú akadémiu a Obchodnú školu pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím.

História školy (pôvodne Zvláštnej školy národnej pre postihnuté deti vo veku školopovinnom) začala v roku 1937, kedy vznikla spolu s ústavom a do dnešných dní prešla mnohými zmenami, aby sa nakoniec rozrástla do celého komplexu škôl poskytujúceho široké vzdelanie. Vyučovací proces prebieha podľa osnov bežného typu škôl, odlišnosti sú v počte žiakov v triedach (je nižší, aby sa vyučujúci mohli žiakom venovať aj individuálne) a v zaradení pravidelnej rehabilitácie, logopedickej a psychologickej starostlivosti. Súčasťou komplexu je internát, kde bývajú žiaci zo vzdialenejších miest a v rámci rehabilitácií majú k dispozícii plaváreň, posilňovňu a telocvičňu.

pondelok, 27. október 2008, 15:47

Vzdelávanie zdravotne oslabených detí

 

 

Vzdelávanie zdravotne oslabených detí

Autorka: Mgr. Magdaléna Benková

Na Základnej škole so sídlom na Černyševského 8 v Bratislave-Petržalke sa snažíme realizovať aktivity, ktoré smerujú k zlepšeniu zdravotného stavu žiakov i zamestnancov školy. Okrem dôrazu na dodržiavanie hygieny školskej práce, dbáme na vytvorenie časového priestoru, materiálneho a personálneho zabezpečenia. Vzdelávanie žiakov prebieha podľa platného školského zákona.

 

 

„Každý človek je schopný učiť sa v akomkoľvek veku”.

Trendy vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím.

Autorky: Mgr. Iveta Mišová, Mgr. Zuzana Kolláriková

Medzi základné ľudské práva patrí právo na vzdelávanie. Vzdelávanie neznamená len chodiť do školy. Znamená tiež odborný tréning a celoživotné (ďalšie) vzdelávanie.

Napriek tomu podľa našich skúseností hlavnou oblasťou diskriminácie ľudí s mentálnym postihnutím zostáva vzdelávanie. Je to tiež najdôležitejšia oblasť, pretože otvára dvere do budúceho života v komunite a najmä na trh práce. Vzdelávanie je základným kameňom akejkoľvek antidiskriminačnej legislatívy.

Vo väčšine európskych krajín sú deti s mentálnym postihnutím odmietané v školách hlavného prúdu. Ak by ich aj prijali, nemali by vhodnú a primeranú podporu, aby boli úspešné. Antidiskriminačná legislatíva v oblasti vzdelávania musí obsahovať poskytovanie adekvátnej podpory, aby sa maximalizoval potenciál každého dieťaťa. Situácia v Slovenskej republike je podobná. Deti sa môžu vzdelávať v špeciálnych školách, poznáme prípady, keď sa deti vzdelávajú integrovane v bežnej škole, je ich však málo. Tieto deti majú individuálny vzdelávací plán, podporného pedagóga, asistenta a musia byť splnené ďalšie dôležité podmienky, aby integrácia bola úspešná. Darí sa to len vďaka entuziazmu zopár nadšených pedagógov, riaditeľov a rodičov.

Horšia situácia je v ďalšom vzdelávaní. Celoživotné vzdelávanie umožňuje človeku s postihnutím stať sa autonómnym, je dôležité z hľadiska inklúzie, osobných ambícií, z ekonomického hľadiska. Nikdy nie je neskoro začať sa vzdelávať. Vzdelávanie dospelých je príležitosť pre väčšiu nezávislosť, emancipáciu, sebaurčenie, sebaprezentáciu.

Ak nevzdelávame, môžeme spôsobiť veľa problémov ľuďom s mentálnym postihnutím, rodinám, súrodencom. Problémy môžu vznikať v rôznych oblastiach - vedomosti, partnerský život, komunikácia s prostredím, ale aj schopnosť fungovať v bežnom život. Napriek týmto faktom existujú na Slovensku len ojedinelé vzdelávacie kurzy, väčšinou, alebo vždy ide o projekty.