Super User

Super User

 

 

Autobusy,  prípadne iné obdobné dopravné prostriedky (trolejbus, električka, mikrobus atď.), sú veľmi často využívané prostriedky prepravy. Občania s obmedzenou mierou mobility majú možnosť využívať tzv. bezbariérové, nízkopodlažné autobusy, do ktorých sa bez väčších problémov dostanú aj sami. Ich nevýhodu je to, že premávajú zatiaľ iba na obmedzených trasách a v obmedzenom čase. Viac takýchto autobusov by uvítali nielen osoby so zdravotným postihnutím, ale napríklad aj matky s deťmi

sobota, 04. október 2008, 13:33

Parkovanie osôb so zdravotným postihnutím

 

 

Držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S pri preprave autom majú nárok na osobitné označenie motorového vozidla, ktoré ich oprávňuje parkovať na vyznačených parkoviskách pre invalidov. 

 

 

Motorové vozidlo smie viesť iba osoba, ktorá vlastní vodičské oprávnenie. Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý:

 

 

Kompenzácia  je určená na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
Za sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia sa považuje znevýhodnenie, ktoré ma občan s ťažkým zdravotným postihnutím v porovnaní so zdravým občanom rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, žijúcich v rovnakých alebo porovnateľných podmienkach.

sobota, 04. október 2008, 13:16

Cestovanie OZP v Prešove

 

 

Cestovanie OZP v Prešove Doprava je pre ľudí so zdravotným postihnutím kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje ich život. Každý aspoň občas potrebuje niekam cestovať, buď za prácou, školou, k lekárovi, alebo za oddychom a zábavou. Čo sa však stane, keď zdravý človek následkom choroby alebo úrazu ostane na invalidnom vozíku? Vtedy sa často zmení rebríček životných hodnôt a začne vnímať architektonické bariéry, ktoré si dovtedy ani nevšimol. Potrebuje plnohodnotne žiť a mať vytvorené vhodné podmienky na sebarealizáciu. Pozrime sa ako cestuje mestskou hromadnou dopravou ťažko telesne postihnutým ľudom na invalidnom vozíku alebo o barlách v  treťom najväčšom meste Slovenska.

sobota, 04. október 2008, 13:13

Cestovanie autom

 

 

Cestovanie autom možno považovať za najideálnejší spôsob dopravy ako takej. Cestujúci autom sa nemusí prispôsobovať žiadnemu cestovnému poriadku. Jednoducho si do neho sadne a ide kam chce. Samozrejme iba za predpokladu, že takéto auto vlastní, čo v dnešnej dobe vôbec nie je malá položka (nielen pre občana so zdravotným postihnutím).

 

 

V rámci NROZP vznikla skupina expertov zastupujúcich päť skupín zdravotných postihnutí (zrakové, sluchové, telesné, mentálne a postihnutie chronickým ochorením), ktorí sa problematikou implementácie Nariadenia priamo zaoberali. Zúčastnili na konferenciách, ktoré sa konali na podnet European Disability Forum a Európskeho parlamentu v Bruseli, kde získali cenné vedomosti, ktoré potom uplatnili v domácich podmienkach pri činnostiach spojených s konkrétnymi krokmi pri implementácii Nariadenia na národnej úrovni.

sobota, 04. október 2008, 12:58

Asistencia v pôsobnosti letísk

 

 

Asistencia na letiskách musí byť poskytovaná kontinuálne a nepretržito od príchodu k meeting pointu až po nástup do lietadla a to formou, ktorá je jednak dôstojná a rešpektuje potreby jednotlivej ZPO a tiež formou, ktorá zodpovedá medzinárodným štandardom ECAC. Asistovaný je teda celý proces prechodu letiskom vrátane všetkých procedúr, ktorými musí cestujúci pred vstupom na palubu prejsť.

sobota, 04. október 2008, 12:49

Výber z dokumentov ECAC

 

 

ECAC – The European Civil Aviation Conference bola založená v r.1955 ako medzivládna organizácia. Základným cieľom ECAC je prispievanie k neustálemu pokroku smerom k bezpečnému, efektívnemu a udržateľnému európskemu systému leteckej dopravy. Základné myšlienky, ktoré sa úzko týkajú problematiky cestujúcich so zdravotným postihnutím sú zhrnuté vo viacerých dokumentoch, ktoré ECAC vydal. V súvislosti s Nariadením ide najmä o ECAC DOC 30, ANNEX K, ANNEX N, („CODE OF GOOD CONDUCT IN GROUND HANDLING FOR PERSONS WITH REDUCED MOBILITY“). Tieto dokumenty sú prínosom najmä preto, lebo sú pomôckou ktorá ponúka priamo návody ako správne a adekvátne naplniť požiadavky Nariadenia najmä v otázkach poskytovania správnej asistencie.

sobota, 04. október 2008, 12:42

Asistencia v pôsobnosti leteckých dopravcov

 

 

Asistencia na palube lietadla zahŕňa celú paletu činností, pri ktorých potrebuje ZPO pomoc v súlade so špecifickými požiadavkami  kladenými jeho zdravotným stavom. V lietadle ide najmä o asistenciu, ktorá ma za úlohu jednak maximálne zvýšiť komfort cestovania ZP cestujúceho, ale aj zabezpečiť napríklad jeho dostatočnú informovanosť o priebehu letu.