Super User

Super User

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Národný program“) schválila Vláda SR v roku 2014 s tým, že v pravidelných dvojročných intervaloch dôjde k vyhodnoteniu plnenia navrhnutých opatrení, prípadne k ich aktualizácii a doplnení nových opatrení.

Jedenáste zasadnutie konferencie signatárskych štátov Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím sa konalo v sídle OSN v New Yorku od 12. do 14. júna 2018. Vedúcou témou bolo „Nenechať nikoho stranou“ počas implementácie Dohovoru, čo podporilo mnoho účastníkov, ktorí označili tému ako aktuálnu a primeranú v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.

Vysoké politické fórum o udržateľnom rozvoji (The High-level Political Forum on Sustainable Development - HLPF) sa konalo v sídle OSN v New Yorku od 9. do 18. júla 2018 na tému „transformácia na udržateľné a odolné spoločnosti".

utorok, 18. december 2018, 07:21

Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť

Opakovane sa v praxi pri poradenstve stretávame s problematikou zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, najmä v súvislosti so znížením peňažného príspevku na osobnú asistenciu a peňažného príspevku na opatrovanie jeho poberateľom a s požiadavkou zlúčenia tohto príspevku s poberaným dôchodkom.

utorok, 18. december 2018, 07:20

Uchádzač o zamestnanie ako osobný asistent

V súvislosti so zvýšením hodinovej sadzby za výkon činnosti osobnej asistencie a zvýšením sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, obe zmeny účinné od 1. júla 2018, sa mení i počet hodín osobnej asistencie, ktoré môže pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím mesačne vykonať osobný asistent, ktorý je evidovaný na úrade práce, soc. vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie.

Júnovou novelou bol Autorský zákon doplnený o  ustanovenia dôležité predovšetkým z hľadiska osôb so zdravotným postihnutím.

Európske fórum zdravotného postihnutia (ďalej len „EDF“) sa zúčastňuje na úrovni EÚ implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj z hľadiska potrieb a práv osôb so zdravotným postihnutím. Preto vydalo svoje stanovisko k možnostiam a podmienkam implementácie článku 11, ktorý je mimoriadne dôležitý pre kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím.

utorok, 18. december 2018, 07:18

Stretnutie MNO s ministerkou vnútra

Dňa 10. júla 2018 sa uskutočnilo na Ministerstve vnútra SR stretnutie ministerky spravodlivosti a predsedníčky Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie  Denisy Sakovej (ďalej len „ministerka“), splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla (ďalej len splnomocnenec“) a predstaviteľov MNO, členov komory MNO Rady vlády pre MNO (ďalej len „rada“) avizované na zasadnutí rady 20. júna 2018.

Kedy mám začať platiť poistné do Sociálnej poisťovne? Čo robiť ak ochoriem? Ako to bude s mojím dôchodkom? Ako si môžem skontrolovať, že mám všetko v poriadku? To sú len niektoré z najčastejších otázok, ktoré Sociálnej poisťovni adresujú živnostníci v rámci telefonického poradenstva alebo osobných návštev pobočiek.

utorok, 18. december 2018, 07:14

Vážení čitatelia,

V tomto vydaní Mostov inklúzie sme pre vás pripravili najmä informácie o súčasných i pripravovaných právnych predpisoch a významných dokumentoch. Niektoré sa týkajú Slovenska, iné majú medzinárodný charakter s tým, že budú mať dosah  aj u nás.