Super User

Super User

piatok, 18. september 2020, 14:22

Kam siahajú končeky prstov

Ruky sú nástrojom pozorovania, skúmania i hľadania nepoznaného. Cestou za dobrodružstvom a hrou. Prostriedkom výchovy a vzdelávania. Kontaktom s okolitým svetom. Často jediným.

Evanjelická spojená škola internátna vznikla v roku 1992 ako prvá a dosiaľ jediná svojho druhu na Slovensku. V Červenici poskytujeme výchovu a vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím, ku ktorému sú pridružené poruchy zraku a sluchu, neraz i porucha správania, autizmus a vo väčšine prípadov aj telesné postihnutie.

Inštitúcia, ktorej príbeh sa píše už 30 rokov, je rozdelená do štyroch samostatných celkov: história vzdelávania ľudí so zdravotným postihnutím, špeciálno-pedagogická knižnica a študovňa odbornej literatúry, novín, časopisov, kalendárov a publikácií v Braillovom písme, expozícia vzácnych historických i súčasných učebných pomôcok pre žiakov s mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím a autizmom a napokon časť venovaná ľudským zmyslom.

piatok, 18. september 2020, 14:19

Cena Prístupné mesto 2021

Európska komisia zverejnila už po 11. raz výzvu na predkladanie prihlášok do súťaže na získanie ceny prístupné mesto 2021 – Access City Award 2021 (ACA). Termín uzávierky na prijímanie prihlášok je 9. septembra 2020.

Od roku 2014 to boli prechody cez Birell brány putujúce po turisticky exponovaných miestach v Česku i na Slovensku, finančná zbierka a nákup na oficiálnom e-shope.

Priniesli viac ako 185 000 eur na zabezpečenie športových pomôcok pre 60 ľudí so zdravotným postihnutím.

Vo Východoslovenskom ústave srdcovocievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach uskutočnili prvú operáciu rozšírenej aorty ExoVasc – PEARS. Siedmeho júla tento inovatívny prístup uplatnili u dvoch pacientov s Marfanovým syndrómom.

Prijaté Predsedníctvom Európskeho fóra zdravotného postihnutia 24. júna 2020, Brusel, Belgicko

Európsky parlament schválil 17. apríla 2020 uznesenie Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)).

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROPZ) uvítala skutočnosť, že uznesenie obsahuje zmenyna podporu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré odporučilo Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF).

Dňom 1. júla 2020 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 174/2020 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

Dňa 25. marca 2020 schválila NR SR v skrátenom legislatívnom konaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 63/2020 Z.z., účinný je od 27. marca 2020.

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 28. 4. 2020 Nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Strana 1 z 171