Super User

Super User

Atény, 12. mája 2009 – 13. Valné zhromaždenie Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF), organizácie zastupujúcej 65 miliónov ľudí s postihnutím v Európe, zhromaždilo v Aténach viac ako 200 účastníkov z 30 národných spolkov a 50 európskych organizácií občanov so zdravotným postihnutím, aby si zvolili svojich predstaviteľov.

Budúcnosť nemôže čakať...(PDF)

Pořadatel:     Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Termín:         20. – 21. 4. 2009

Místo:            TOP HOTEL PRAHA

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR chtěla konferencí pokračovat v diskusi o podmínkách pohybu osob se zdravotním postižením po členských státech EU, kterou zahájila v říjnu 2008 na veletrhu MEDICAL FAIR 2008. Problémem je, že každá země Evropské unie má jiná opatření k vyrovnávání příležitostí lidí se zdravotním postižením a ty jsou nepřenositelné. Iniciativa NRZP ČR má za cíl v rámci předsednictví ČR Evropské unii podmínky pohybu a vyrovnávání příležitostí zlepšit a sladit.

Tisková zpráva v PDF

Článok 9

Prístupnosť                                                                                                      Prístupnosť

prístupnosti pojednáva článok 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tento článok hovorí, že s cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím žiť nezávislým spôsobom života a plne sa podieľať na všetkých aspektoch života, treba prijať opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím, na rovnakom základe s ostatnými, prístup k:

  • fyzickému prostrediu,
  • doprave,
  • informáciám a komunikácii, vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov,
  • ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, a to tak v mestských, ako aj vo vidieckych oblastiach.

Tieto opatrenia, ktoré majú zahŕňať identifikáciu a odstraňovanie prekážok a bariér brániacich prístupnosti, sa majú vzťahovať, okrem iného na:

a/ budovy, cesty, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia, vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk

b/ informačné, komunikačné a iné služby, vrátane elektronických a hotovostných služieb

Zmluvné strany majú prijať aj príslušné opatrenia:

a)       na vypracovanie, vyhlásenie a kontrolu dodržiavania minimálnych noriem a pravidiel pre zabezpečenie prístupnosti zariadení a služieb dostupných alebo poskytovaných verejnosti

b)       na zabezpečenie toho, aby súkromné subjekty, ktoré poskytujú zariadenia a služby dostupné alebo poskytované verejnosti, zohľadňovali všetky aspekty prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím

c)       na zabezpečenie zainteresovaným subjektom vzdelávania a otázkach prístupnosti, s ktorými sa stretávajú osoby so zdravotným postihnutím

d)       na vybavenia budov a iných verejne prístupných priestorov označením v Braillovom písme a v ľahkočitateľnej a zrozumiteľnej forme

e)       na poskytovanie rôznych foriem živej pomoci a sprostredkovania, vrátane sprievodcov, predčítavateľov a profesionálnych tlmočníkov znakovej reči s cieľom uľahčiť prístup do budov a do iných verejne prístupných zariadení

f)         na podporenie ďalších primeraných foriem asistencie a podpory pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečiť ich prístup k informáciám

g)       na podporenie prístupu osôb so zdravotným postihnutím k novým informačným a komunikačným technológiám a systémom, vrátane internetu

h)       na podporovanie navrhovania, vývoja, výroby a distribúcie prístupných informačných a komunikačných technológií a systémov už v počiatočnej fáze tak, aby sa tieto technológie a systémy stali prístupnými pri minimálnych nákladoch.

Dundee (Škótsko) zorganizovala organizácia Leonard Cheshire Disabilitya konferenciu, počas ktorej mali ľudia so zdravotným postihnutím možnosť stretnúť sa s jednotlivými predstaviteľmi všetkých politických strán kandidujúcich do Európskeho parlamentu.
5. marca 2009 poľský prezident nepodpísal dodatok volebného práva, ktorý umožňoval ľuďom s ťažkým a stredným postihnutím a ľuďom nad 75 rokov hlasovať prostredníctvom splnomocnenia – prostredníctvom inej, nimi navrhnutej osoby. Znamená to, že veľa poľských obyvateľov nebude môcť v júni hlasovať v Európskych parlamentných voľbách.
Rôzne združenia z Dánska, Talianska, Malty, Španielska, Írska a Maďarska spolupracujú na tom, aby podporili ľudí s mentálnym postihnutím a povzbudili ich k účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. Názov projektu je M.O.TE – „My opinion my vote“ – „Môj názor môj hlas“.

 

 

United Response, národná charita zaoberajúca sa zdravotným postihnutím, vytvorila nový prostriedok, vďaka ktorému sa demokratický proces sprístupnil tisícom ľudí s mentálnym postihnutím v Anglicku.

Výskum, ktorý realizovala United Response ukázal, že 80% ľudí s mentálnym postihnutím, ktorým charita pomáha, patrí k registrovaným voličom, oproti 16%, ktoré participovali na minulých voľbách.

nedeľa, 31. máj 2009, 13:53

Stoličky pre nepočujúcich

Čo si pomyslíte, keď vám niekto povie, že existuje možnosť zúčastniť sa koncertu pre nepočujúcich? Prvé čo vás napadne je predstava, že je to „hudba“ budúcnosti? Tak my vás teraz vyvedieme z omylu.
Aj Vám sa stáva, že vo svojej peňaženke máte neuveriteľné množstvo všakovakých plastových kariet? Nájdu sa tam kreditné karty, karty na zľavy od rôznych obchodníkov, občiansky preukaz, preukaz z knižnice a množstvo iných podobných kariet. Samozrejme všetky vyrobené z plastu a všetky rovnakej veľkosti. Niekedy máte problém narýchlo sa v nich zorientovať a vybrať tú správnu, ktorú v danom momente potrebujete. Predstavili ste si už niekedy, aký problém to môže spôsobiť ľuďom s poruchami zraku?