Super User

Super User

nedeľa, 31. máj 2009, 13:45

Krst novej knihy

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR , Inštitút edukológie a sociálnej práce FF PU, Univerzitná knižnica PU a autorky publikácie Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím – vybrané aspekty, Lýdia Brichtová a Kvetoslava Repková uskutočnili dňa 16. apríla 2009 v univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove krst novej publikácie. Krst bol spojený s predajom a autogramiádou.
nedeľa, 31. máj 2009, 13:42

PREČO ísť 6.júna 2009 voliť ?

Dňa 6. apríla 2009 zorganizovala Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR stretnutie s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom, členom DISABILITY INTERGROUP pôsobiacej v Európskom parlamente. MUDR. Mikolášik je jedným zo 14 poslancov, ktorí boli v šiestom volebnom období v roku 2004 zvolení za SR do Európskeho parlamentu.
Podľa zákona o organizáciách ľudí so zdravotným postihnutím sa môžu reprezentatívne a iné OOZP združovať v Národnej rade organizácií  občanov so zdravotným postihnutím, ktorá je založená na základe dohody uzatvorenej medzi OOZP, ktorá stanovuje úlohy Národnej rady a vzťahy medzi členskými OOZP. Táto dohoda sa predkladá ministerstvu zodpovednému za ochranu osôb so zdravotným postihnutím.

Hnutie zdravotného postihnutia ako záujmové združenie osôb s podobným druhom zdravotného postihnutia má v Slovinsku storočnú tradíciu. Prvé organizácie nevidiacich a nepočujúcich boli založené v období okolo prvej svetovej vojny, a za nimi nasledovali organizácie vojnových veteránov a pracovníkov so zdravotným postihnutím. Väčšina organizácií občanov so zdravotným postihnutím (OOZP) v Slovinsku bola založená v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia, teda v bývalej Juhoslávii, kedy bolo všetkým OOZP dovolené spájať sa tiež s obdobnými združeniami na európskej úrovni. Toto malo výrazný pozitívny vplyv na prípravu kvalitných programov a ich praktickú realizáciu.

Je veľkou cťou pre slovinských občanov so zdravotným postihnutím, že Slovinská republika bola jedným z prvých európskych štátov, ktoré ratifikovali Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a Doplnkový protokol v apríli 2008.
3. apríla hlasoval Európsky parlament pre kľúčovú antidiskriminačnú smernicu o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. Hnutie zdravotného postihnutia víta taký silný signál, ktorý vyslal EP smerom k členským štátom EU - aby prijali legislatívu týkajúcu sa rovnakého zaobchádzania.
nedeľa, 31. máj 2009, 13:13

Inštitúcie Európskej únie

Európska únia má tri hlavné inštitúcie.

nedeľa, 31. máj 2009, 13:06

Webové stránky politických strán v SR

Agrárna strana vidieka

  • http://www.asv-sr.sk

Demokratická strana

  • http://www.demokratickastrana.sk/

Informácia pre voliča - občana iného členského štátu Európskej únie

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa vykonajú v sobotu 6. júna 2009 od 7:00 do 22:00 h.
Podľa zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú aj občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

  • najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku,
  • majú povolený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • neboli pozbavení volebného práva v členskom štáte Európskej únie, ktorého sú štátnymi občanmi.
nedeľa, 31. máj 2009, 12:47

Téma čísla

Rozhodnutie predsedu NRSR o EP voľbách – PDF
Zákon o voľbách do EP – PDF

Oficiálny TV spot k Európskym parlamentným voľbám

http://www.europarltv.europa.eu/yourVoice.aspx?action=viewVideo&packageId=3aa717a9-86c7-48b6-af0d-3046a364b605

INFORMÁCIA PRE VOLIČA

  • Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov. Voličský preukaz okrsková volebná komisia odoberie a pripojí k zoznamu voličov.