Super User

Super User

1. januára nadobudla v Dánsku platnosť nová legislatíva týkajúca sa osobnej asistencie založenej na priamej platbe. Magistrát bude vyplácať príspevky na osobnú asistenciu pre ľudí s vážnym a stálym poškodením fyzických alebo psychických funkcií vyžadujúcich špeciálnu pomoc.

Osobná asistencia je služba na podporu občanov so zdravotným postihnutím v ich každodennom živote, ako je obliekanie, varenie, upratovanie, voľnočasové aktivity, pomoc v práci atď. Podstatný prvok osobnej asistencie je, že ľudia so zdravotným postihnutím sú v pozícii, kedy si asistentov určujú sami namiesto toho, aby boli závislí od pomoci príbuzných a priateľov. Okrem toho ľudia s postihnutím sami rozhodujú s čím, kedy a akým spôsobom by im osobný asistent mal pomôcť. Osoby prijímajúce osobnú asistenciu sa nazývajú „užívatelia“

utorok, 10. marec 2009, 10:00

17 ročný vozičkár vyhral spor s bankou

 

 

Royal banke v Škótsku  nariadil súd nainštalovať výťah upravený pre potreby osôb so zdravotným postihnutím, aby aj vozičkári mali rovnaký prístup do budovy a k službám, ako ostatní zákazníci.

 

Okrem toho bola 17 ročnému vozičkárovi Davidovi Allenovi zo Sheffieldu  vyplatená suma vo výške 6 500 libier ako odškodné za trápne zaobchádzanie zo strany banky. Ide o najvyššiu vyplatenú kompenzáciu v takomto prípade.

 

David vyhral právny spor s pomocou Equality and Human Rights Commission .

 

Zdroj:

http://www.enil.eu/enil/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=82#mce_temp_url#

Úkony hradí priamo lekárovi.  

Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia

o Za ktoré zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia neplatí poistenec?

utorok, 10. marec 2009, 09:54

Sociálne služby

Dňa 20. februára 2009 organizovala Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR seminár spojený s diskusiou na tému Zákona č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Prednášku viedla Ing. Mária Filipová, lektorka Inštitútu pre verejnú správu, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu v Banskej Bystrici.

utorok, 10. marec 2009, 09:50

Psychoterapia

Súhrn

Psychoterapia je dôležitý liečebný postup využívaný v psychiatrii, pri ktorom prebieha dialóg terapeuta s pacientom jednak formou individuálnej terapie (medzi štyrmi očami) alebo formou skupinovej psychoterapie v rámci terapeutickej skupiny tvorenej niekoľkými osobami. Psychoterapia má z dlhodobého hľadiska podobný efekt ako farmakoterapia. obe formy liečby sa navzájom môžu kombinovať, čím sa využíva ich súčinnosť a môžu zosilňovať liečebný efekt.

Fórum pre pomoc starším v spolupráci so spoločnosťou Deloitte Slovensko spúšťa krízovú Senior linku s cieľom pomôcť starším občanom v kritických životných situáciách.

Pomoc a rady seniorom budú poskytovať odborne vyškolení pracovníci na bezplatnom telefónnom čísle 0800 172 500 v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 17.00 hodiny.

Dohovor o právach ľudí so zdravotným postihnutím je jedinečným a najvplyvnejším dokumentom medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.

V akom stave sú odpočívadlá na rôznych úsekoch diaľnic na Slovensku? Sú prístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím? A sú prístupné naozaj, alebo sa tak iba tvária? Položili ste si už niekedy tieto otázky? Ak Vás práve teraz napadlo, že by bolo dobré to zistiť a v hlave si začínate tvoriť plán cesty, spomaľte. Tieto informácie zisťovala „medailová paraolympionička“ s ktorou sme pre Vás zverejnili rozhovor v jednom z minuloročným čísel časopisu (http://www.nrozp-mosty.sk/index.php/tretie-islo-e-magazinu-mostysk/zo-ivota/115-zlata-alena-kanova ), Alena Kánová.

Uvádzam len niektoré základné informácie. Postup je podrobne popísaný v "Poučení", ktoré občan dostane spolu s tlačivom na daňové priznanie.

Pre zdaňovacie obdobie 2008 sa zachováva rovnaký postup pri vyplňovaní daňového priznania ako v predchádzajúcom zdaňovacom období (r. 2007), číslovanie riadkov sa nezmenilo. V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2008 sa uvádzajú všetky sumy v slovenských korunách (v Sk), pričom sa môže použiť rovnaké tlačivo, ktoré platilo pre rok 2007.