Super User

Super User

štvrtok, 15. január 2009, 14:40

NROZP v SR – päť rokov existencie....

Anna Reháková

Riaditeľka NROZP v SR

Vznikla v rámci projektu Európskeho fóra zdravotného postihnutia v Bruseli (ďalej EDF), ktoré zhodou okolností v tomto roku dosiahlo 10. výročie svojej existencie. Projekt EDF bol realizovaný naraz vo všetkých prístupových krajinách EÚ a financovaný z prostriedkov EÚ.

Na rozdiel od EÚ však boli do EDF prijaté naraz všetky organizácie z pristupujúcich krajín v roku 2004, vrátane Bulharska a Rumunska. Podobný projekt nedávno skončil na Balkáne a EDF je pripravené prijať medzi seba ďalšie novovytvorené organizácie z týchto krajín.

štvrtok, 15. január 2009, 13:57

VPLYV SOCIÁLNEJ SFÉRY NA POSTIHNUTÉHO ...

(úryvok z diplomovej práce Mgr. Renáty Rusinkovej  „Dermatologické ochorenie a jeho dôsledky v psychickej a sociálnej oblasti postihnutého/tej)

Postoj  spoločnosti k postihnutým ľuďom  zahŕňa v sebe racionálnu a emotívnu zložku a prejavuje sa aj v správaní. Rozumová zložka zahŕňa v sebe znalosti a informácie, ktoré človek o probléme má. Citová zložka vyjadruje základné hodnotiace kritérium, odmietanie alebo prijatie, ktoré  naberá na význame najmä vtedy, keď ľudia o danom probléme  veľa nevedia. 

Výšky opakovaných peňažných príspevkov v Eurách pre rok 2009

štvrtok, 15. január 2009, 13:17

Zákon o kompenzáciách schválený

Ing. Milan Měchura

Po takmer 6 - ročnej, i keď často aj na dlhšiu  dobu prerušovanej príprave schválila Národná rada SR 29. októbra 2008 zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP).

Na začiatku je potrebné napísať, že sme zo schváleného znenia zákona do značnej miery sklamaní. Napriek nášmu úsiliu a viacerým rokovaniam, i za prítomnosti ministerky práce p. Tomanovej a štátneho tajomníka p. Siku, sa nepodarilo do zákona zapracovať všetko to, čo sme požadovali.

štvrtok, 15. január 2009, 11:33

Odvolanie

Rozhodli o vašej žiadosti záporne? Dobre si prečítajte doručený list a v poslednej tretine listu sa dočítate, či je ešte možnosť „bojovať“ ďalej. Určite sa tam stretnete s pojmami ako je odvolanie, rozklad či opravný prostriedok. Tieto slová znamenajú, že máte možnosť ešte upozorniť na všetky náležitosti žiadosti, ktoré odosielajúci orgán prehliadol a žiadať, aby odosielajúci orgán alebo jeho nadriadený orgán svoje rozhodnutie zmenil. Sú rozhodnutia – listy, ktoré sú konečným rozhodnutím odosielajúceho orgánu a upozorňujú, že voči nim sa už nemožno odvolať. No stále je oveľa viacej tých, voči ktorým  ešte môžeme mať námietky.

Tretí december je Medzinárodným dňom občanov so zdravotným postihnutím. Každoročne sa pri tejto príležitosti v Európskom parlamente v Bruseli stretávajú a spoločne hľadajú riešenia problémov občanov so zdravotným postihnutím zástupcovia organizácií občanov so zdravotným postihnutím z celej EÚ a európski politici. Podnet na takéto spoločné stretnutia dalo Európske fórum zdravotného postihnutia, ktorého členom je aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR).

Projekty v roku 2008 boli zamerané na zvýšenie informovanosti o rozličných oblastiach a aspektoch života človeka so zdravotným postihnutím:

  • Oblasť  sociálnej  rehabilitácie 
  • Oblasť zvyšovania povedomia verejnosti  o problémoch občanov so zdravotným postihnutím formou fotografickej  súťaže zobrazujúce bariéry OZP
  • Zvýšenie informovanosti osôb so zdravotným postihnutím pri predchádzaní  diskriminácie
  • Spolupodieľala sa na informačnej kampani o zavedení EURA na Slovensku
  • Realizovala projekt  vzdelávania zamestnancov letísk o osobnej asistencií v leteckej doprave
  • Participovala na činnosti Európskeho fóra zdravotného postihnutia s cieľom   zlepšovania životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku

Všetky svoje aktivity realizovala v úzkej spolupráci so svojimi členskými organizáciami podľa ich vlastného záujmu a priorít.

Projekt - Sociálna rehabilitácia kapacít potrebných pre nezávislý život občanov so zdravotným postihnutím.

Takto by sa dala charakterizovať súťaž s názvom HANDINNOV AWARD EUROPE 2008, do ktorej sa zapojila aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR so svojím projektom  „Sociálne partnerstvá a monitoring pre odstraňovanie diskriminácie na trhu práce“. Súťaž sa konala pod záštitou prezidenta Francúzskej republiky  a Ministerstva vzdelávania s podporou Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Do súťaže sa mohli zapojiť rôzne inštitúcie – školy, vzdelávacie centrá, miestne samosprávy, združenia a pod. z ktoréhokoľvek členského štátu EÚ. Išlo o piaty ročník súťaže Handinnov, ktorej cieľom je zviditeľniť dobré skúsenosti v oblasti sociálnej inklúzie mladých ľudí s postihnutím.

Branislav Mamojka

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Dohovor o právach ľudí so zdravotným postihnutím je jedinečným a najvplyvnejším dokumentom medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.

Za zvlášť dôležitý považujeme fakt, že ratifikáciou Dohovoru prijímajú štáty konkrétne vymožiteľné záväzky a že riešenie a prevencia vzniku znevýhodnení osôb so zdravotným postihnutím sú chápané ako uplatňovanie ľudských a občianskych práv, nie len ako podpora na základe solidarity a humanity. Predstavuje aj zásadný pokrok oproti Štandardným pravidlám OSN, ktoré majú formu odporúčaní. Pre implementáciu dohovoru však Štandardné pravidlá OSN predstavujú veľmi užitočný metodický nástroj a zostávajú v platnosti.

štvrtok, 15. január 2009, 10:06

Úvodník

Čítate posledné tohtoročné číslo časopisu Mosty inklúzie, v ktorom sme sa zamerali na  práva občanov so zdravotným postihnutím.

Národná rada SR 29. októbra 2008 schválila dôležité zákony:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak sa chcete dozvedieť, čo sa zmenilo, čo zostalo zachované a čo to pre ľudí so zdravotným postihnutím znamená, čítajte ďalej.

Neuznali vám žiadosť o kompenzačný príspevok? Dostali ste zamietavú odpoveď? Nezúfajte, ešte sa proti tomu dá niečo robiť: odvolať.  Čo je odvolanie, kedy ho môžete napísať, aké sú lehoty na jeho napísanie a ako má odvolanie vyzerať sa dozviete v tomto čísle časopisu.

Organizácia spojených národov vyhlásila 3. december za medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti sa každoročne konajú významné podujatia: v Bruseli sa už pravidelnými stali stretnutia predstaviteľov EK so zástupcami občanov so zdravotným postihnutím z celej Európskej únie. Slovensko sa v tomto roku pridalo ku krajinám, v ktorých sa v rámci Dňa osôb so zdravotným postihnutím stretli predstavitelia členských organizácií NROZP v SR, predstavitelia Európskeho fóra zdravotného postihnutia, ktorí sú zároveň predsedami našich partnerských organizácií, poslanci NR SR, predstavitelia štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií. Záštitu nad podujatím prevzal predseda NR SR pán Pavol Paška.

Hlavnou témou seminára bol Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – jeho význam, stav prípravy jeho ratifikácie a implementácie na Slovensku, účasť organizácií osôb so zdravotným postihnutím na tomto procese.

Blíži sa koniec roka a  čas hodnotenia, bilancovania. Spätný pohľad ponúka aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, ktorá v roku 2008 dosahuje piate výročie svojej existencie. Počas tohto obdobia realizovala desiatky zaujímavých projektov, ktorými sa usilovala nielen podporovať, ale aj pomáhať ľuďom s rozličným druhom zdravotného postihnutia. Jej rady  sa v priebehu päťročného pôsobenia rozšírili a v súčasnosti združuje 21 členských organizácií občanov s telesnými, zrakovými, sluchovými, mentálnymi, psychickými a chronickými zdravotnými postihnutiami, ale aj rodičov hluchoslepých detí.

Aktivity NROZP v SR sú rôznorodé, ich  základom  je Programové vyhlásenie schválené valnýmzhromaždením NROZP v SR, reagujeme aj na aktuálne spoločenské potreby občanov so zdravotným postihnutím. Ako členská organizácia Európskeho fóra zdravotného postihnutia sme zapojení a podieľame sa na smerovaní politiky zdravotného postihnutia v Európskej únii.

V poslednom tohtoročnom čísle časopisu vám ponúkame pohľad na časť aktivít realizovaných v roku 2008.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR dosahuje v roku 2008 piate výročie svojej existencie. Počas tohto obdobia realizovala desiatky zaujímavých projektov, ktorými sa usilovala nielen podporovať, ale aj pomáhať ľuďom s rozličným druhom zdravotného postihnutia. Jej rady  sa v priebehu päť ročného pôsobenia rozšírili a v súčasnosti združuje 21 členských organizácií občanov s telesnými, zrakovými, sluchovými, mentálnymi, psychickými a chronickými zdravotnými postihnutiami.

Aktivity a činnosť Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR nadväzujú na súčasné smerovanie politiky zdravotného postihnutia v Európskej Únií. Aj v ďalšom období chce Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR pokračovať vo svojom smerovaní a zlepšovať  tak životné podmienky občanov so zdravotným postihnutím.

V poslednom tohtoročnom čísle časopisu vám ponúkame pohľad na aktivity, ktoré NROZP v SR v roku 2008 realizovala.