Super User

Super User

V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2008 podávanom v roku 2009, sa uvádzajú všetky sumy v slovenských korunách (v Sk), pričom sa môže použiť rovnaké tlačivo, ktoré platilo pre rok 2007. V tomto daňovom priznaní sa prepočíta daň na úhradu z riadku 104 na eurá konverzným kurzom 30,1260 a zaokrúhli na eurocenty nadol (na dve desatinné miesta). Napr. suma 348,536 sa zaokrúhli na sumu 348,53 eur. Prepočet sa vykoná v XVI. oddiele - Pomocné výpočty. 

utorok, 10. marec 2009, 09:16

Beskydy pre všetkých

Zdravotným postihnutím trpí v súčasnej dobe približne desatina českej populácie. Pre svoje postihnutie však majú obmedzené možnosti venovať svoj voľný čas turistike a výletom. Hlavným dôvodom sú nielen architektonické prekážky infraštruktúry cestovného ruchu, ale aj nedostatočná ponuka služieb, ktoré by rešpektovali ich špeciálne potreby.

utorok, 10. marec 2009, 09:13

Car Club – smer nového života

Spoločnosť Car Club s.r.o. vznikla v roku 1997 a až do roku 2005 sa venovala prevažne organizovaniu odborných školení pre dealerov a importérov automobilov značky Škoda z celého sveta. Na začiatku roku 2006 vznikla chránená dielňa CAR CLUB.

utorok, 10. marec 2009, 09:11

Príbeh EUROKĽÚČA

História projektu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie nazývaného „Eurokľúč“ je viac ako dvadsaťročná.

V roku 1986 prišlo riaditeľstvo nemeckých diaľnic s prosbou o pomoc pri zaistení jednotného prístupu na sociálne zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím na diaľničných odpočívadlách a čerpacích staniciach. Denne totiž dochádzalo k situáciám, kedy boli títo ľudia bezradní a museli sa potýkať s prekážkami, ktoré im sťažovali život.

utorok, 10. marec 2009, 09:04

Založenie Stredoeurópskej skupiny

Česká republika sa stala predsedajúcou krajinou Európskej únie od 1. 1. 2009.

Táto skutočnosť je aj výzvou pre Národnú radu občanov so zdravotným postihnutím v Čechách. Na základe jej iniciatívy sa vo februári 2009 stretli v Turčianskych Tepliciach predstavitelia osôb so zdravotným postihnutím Českej republiky, Poľska a Slovenska. Založili Stredoeurópsku skupinu pre integráciu osôb so zdravotným postihnutím, jej cieľom je pomenovať spoločné problémy osôb so zdravotným postihnutím v týchto krajinách. Zakladajúci členovia skupiny vidia najväčší problém v tom, že neexistuje jednotná európska norma charakterizujúca prístupné prostredie.

utorok, 10. marec 2009, 08:31

Rok tvorivosti a inovácie

Rok 2009 je v Európskej únii oficiálne Rokom tvorivosti a inovácie. Cieľom je podporovať tvorivé a inovačné prístupy v rozličných odvetviach ľudskej činnosti a prispievať k lepšej príprave Európskej únie na budúce výzvy v globalizovanom svete.

Oficiálnym sloganom roku je „Myslíme, tvoríme, inovujeme“. Európsky rok tvorivosti a inovácie (ERTI) je zameraný na zvýšenie povedomia o význame tvorivosti a inovácie ako kľúčových spôsobilostí pre osobný, spoločenský a hospodársky rozvoj. Zdôrazňovaním tvorivosti a inovácie sa EÚ snaží formovať budúcnosť Európy v globálnej hospodárskej súťaži napomáhaním rozvoja tvorivých a inovačných schopností v každom z nás.

EÚ počas roka ponúkne rámec na zvyšovanie povedomia o príslušných otázkach a na podporu politickej diskusie o spôsoboch zvyšovania tvorivých a inovačných možností Európy. Konkrétne podporí a bude organizovať propagačné kampane, podujatia a iniciatívy na európskej, národnej a regionálnej úrovni.

Pozorne budeme sledovať všetky kroky v tejto oblasti a budeme vás o nich aj informovať,

pretože je dosť oblastí, v ktorých je treba myslieť, tvoriť a inovovať s cieľom zlepšenia životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím. A kto, ak nie práve oni najlepšie vedia, čo potrebujú a často vedia spoločne tvoriť a inovovať. Problém trochu vidím v slove

spoločne, pretože tvoriť spoločne nie je jednoduché. Človek musí vedieť, kedy by mal vo svojich požiadavkách ustúpiť, aby neboli na úkor niekoho ďalšieho, dokázať rešpektovať skutočnosť – kde začínajú práva iného, tam končia práva moje. A práva takisto nie sú neobmedzené. Ruka v ruke idú s povinnosťami, len tie niekedy akosi nechceme vnímať.

tak sa domnievam , že rok, ktorého sloganom je „Myslíme, tvoríme, inovujeme“ je aj o našom vlastnom myslení ....

Aj keď sa v novembri 2008 počas Dňa občanov so zdravotným postihnutím veľmi otvorene hovorilo o ratifikácii Dohovoru OSN a Opčného protokolu, keď vlastne medzi ministerstvami nastalo zjednotenie v tom zmysle, že v súčasnej slovenskej legislatíve nie sú žiadne ustanovenia, ktoré by boli v rozpore s Dohovorom OSN, zatiaľ sa nič ďalšie neudialo.

Dohovor medzitým podpísali ďalšie krajiny – ich prehľad je uvedený v tomto čísle časopisu.

Takže ratifikácia Dohovoru OSN a Opčného protokolu zostáva naďalej jednou z dôležitých

oblastí práce pre NROZP a jej členské organizácie.

Nemôžeme zabudnúť ani na dlhšiu dobu diskutované články revidovanej Sociálnej charty,

o ktorých sme presvedčení, že by ich Slovensko malo podpísať, pretože sa na ich napĺňaní už dlhšiu dobu podieľa.

Od januára t.r. sú účinné dva veľmi dôležité zákony – o sociálnych službách a o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Hlavne v oblasti sociálnych služieb je dôležité spolupracovať a komunikovať s vyššími územnými celkami, obcami, aby sme pri napĺňaní ustanovení zákona hľadali riešenia, upozorňovali na problémy, ktoré sa vyskytnú v praxi a aby sme sa tak podieľali na odstraňovaní ustanovení zákona, ktoré sa v praxi ukázali ako ťažko realizovateľné, komplikované. Nestačí len kritika z našej strany, potrebujeme získavať konkrétne argumenty a o týchto diskutovať s kompetentnými.

So zákonom o sociálnych službách súvisí aj spracovanie komunitných plánov, ktoré ukladá zákon samosprávam. Organizácie občanov so zdravotným postihnutím by sa mali aktívne zapájať do týchto aktivít – participácia občanov so zdravotným postihnutím na živote komunity. Na stránke www.nrozp.sk ešte stále prebieha internetová konferencia na tému sociálna rehabilitácia – ktorá je súčasťou sociálnych služieb. Zapojte sa do nej svojimi názormi, poznatkami, tie môžeme využiť v ďalšej našej práci.

V najbližšom čase zverejníme na našej www. stránke aj prezentáciu Ing. Márie Fillipovej, ktorá o problematike sociálnych služieb hovorila na seminári, organizovanom NROZP  20. februára 2009 v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja. Aj o tom sa bude dať diskutovať prostredníctvom  internetovej konferencii – Sociálna rehabilitácia – nové šance???

Na stránke to zatiaľ vyzerá, že všetko je jasné a nie sú žiadne problémy. Je to naozaj tak?

Je ešte veľa výziev, ktoré pred nami v roku 2009 stoja, niektoré z nich sa možno nezdajú dôležité, ale pre ďalší život občanov so zdravotným postihnutím dôležité sú. Patria k nim aj voľby do Európskeho parlamentu. Je pomerne veľa spoločných politík Európskej únie, ktoré majú priamy dopad na život osôb so zdravotným postihnutím a ktoré sú prijímané formou nariadení a následne by mali byť implementované do legislatívy krajín EÚ, teda aj Slovenska.

Aj preto je ďalšie číslo venované problematike volieb do Európskeho parlamentu.

Tešíme sa aj na Vaše príspevky, názory, postrehy, nápady ako zlepšiť  internetový časopis, veď žijeme v roku Tvorivosti a inovácie.

Anna Reháková

Riaditeľka Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
štvrtok, 15. január 2009, 15:15

Výskum v rozvojových krajinách Afriky a Ázie

V rokoch 2004-2006 sa v rozvojových krajinách Afriky a Ázie (Lesotho, Zambia, Zimbabwe, Bangladez, Uganda, Malawi, Afganistan a i.) uskutočnil medzi ľuďmi s postihnutím prieskum týkajúci sa ich životných podmienok a ich integrácie v spoločnosti

Závery boli podobné ako u ľudí s postihnutím u nás v Európe (ako bezbariérový prístup v dopravných prostriedkoch a budovách, vzdelanie, zamestnanie, začlenenie sa do spoločnosti atď). Rozdiel je v tom, že ľudia s postihnutím z rozvojových krajín sa musia zaoberať navyše aj úplne odlišnými životne dôležitými otázkami a na mnohé veci sa pozerajú z iného uhla pohľadu.

štvrtok, 15. január 2009, 15:12

Európa bez bariér

Hutař

(úryvok z prezentácie JUDr. Jána Hutařa z Národnej rady občanov so ZP v ČR)

Ide o spoločný projekt Národnej rady osôb so zdravotným postihnutím ČR a Švédskej federácie organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Cieľom projektu je vytvoriť rovnaké podmienky pri cestovaní pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci EÚ. Projekt sa nedotýka normatívnych aktov Európskej únie upravujúcich cestovanie v hromadných dopravných prostriedkoch – železničnej, autobusovej, leteckej a lodnej dopravy. Projekt je zameraný na individuálnu dopravu.

štvrtok, 15. január 2009, 15:10

Dizajn pre všetkých

Katarína Šelestiaková

Dizajn pre všetkých. Mnohí z vás sa možno pýtajú, čo to znamená? A čo to má spoločné so zdravotným postihnutím? Ide o to, že sa budú projektovať a stavať budovy, ktoré sa dizajnovo budú páčiť všetkým? Čo je to za hlúposť? Každý má predsa iný vkus. Dovoľte prosím, aby som vás vyviedla z omylu. „Dizajn pre všetkých“ neznamená, že sa stavby majú páčiť (samozrejme že to je obrovské plus, veď kto by chcel mať vo svojom okolí stavbu, ktorá sa mu nepáči). Ide však o účelovosť stavby. O to, aby jej riešenie bolo navrhnuté tak, aby umožňovala prístup všetkým – aj ľuďom s obmedzenou mobilitou, aj tým s poruchou zraku a pod. Pri stavbe sa majú brať do úvahy špecifické potreby ľudí s postihnutím.

štvrtok, 15. január 2009, 15:08

Čo je mainstreaming zdravotného postihnutia?

Mainstreaming je v zásade spojený s integráciou princípov, stratégií a praktík  rovnakých príležitostí do každodennej práce vlády a ostatných verejných orgánov vo všetkých fázach prípravy politík -od úplného začiatku cez implementáciu až po monitoring a vyhodnocovanie- na základe spolupráce s bežnými užívateľmi politiky, ako aj špecialistami na antidiskrimináciu.