Super User

Super User

Tretí december je Medzinárodným dňom občanov so zdravotným postihnutím. Každoročne sa pri tejto príležitosti v Európskom parlamente v Bruseli stretávajú a spoločne hľadajú riešenia problémov občanov so zdravotným postihnutím zástupcovia organizácií občanov so zdravotným postihnutím z celej EÚ a európski politici. Podnet na takéto spoločné stretnutia dalo Európske fórum zdravotného postihnutia, ktorého členom je aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR).

Projekty v roku 2008 boli zamerané na zvýšenie informovanosti o rozličných oblastiach a aspektoch života človeka so zdravotným postihnutím:

  • Oblasť  sociálnej  rehabilitácie 
  • Oblasť zvyšovania povedomia verejnosti  o problémoch občanov so zdravotným postihnutím formou fotografickej  súťaže zobrazujúce bariéry OZP
  • Zvýšenie informovanosti osôb so zdravotným postihnutím pri predchádzaní  diskriminácie
  • Spolupodieľala sa na informačnej kampani o zavedení EURA na Slovensku
  • Realizovala projekt  vzdelávania zamestnancov letísk o osobnej asistencií v leteckej doprave
  • Participovala na činnosti Európskeho fóra zdravotného postihnutia s cieľom   zlepšovania životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku

Všetky svoje aktivity realizovala v úzkej spolupráci so svojimi členskými organizáciami podľa ich vlastného záujmu a priorít.

Projekt - Sociálna rehabilitácia kapacít potrebných pre nezávislý život občanov so zdravotným postihnutím.

Takto by sa dala charakterizovať súťaž s názvom HANDINNOV AWARD EUROPE 2008, do ktorej sa zapojila aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR so svojím projektom  „Sociálne partnerstvá a monitoring pre odstraňovanie diskriminácie na trhu práce“. Súťaž sa konala pod záštitou prezidenta Francúzskej republiky  a Ministerstva vzdelávania s podporou Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Do súťaže sa mohli zapojiť rôzne inštitúcie – školy, vzdelávacie centrá, miestne samosprávy, združenia a pod. z ktoréhokoľvek členského štátu EÚ. Išlo o piaty ročník súťaže Handinnov, ktorej cieľom je zviditeľniť dobré skúsenosti v oblasti sociálnej inklúzie mladých ľudí s postihnutím.

Branislav Mamojka

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Dohovor o právach ľudí so zdravotným postihnutím je jedinečným a najvplyvnejším dokumentom medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.

Za zvlášť dôležitý považujeme fakt, že ratifikáciou Dohovoru prijímajú štáty konkrétne vymožiteľné záväzky a že riešenie a prevencia vzniku znevýhodnení osôb so zdravotným postihnutím sú chápané ako uplatňovanie ľudských a občianskych práv, nie len ako podpora na základe solidarity a humanity. Predstavuje aj zásadný pokrok oproti Štandardným pravidlám OSN, ktoré majú formu odporúčaní. Pre implementáciu dohovoru však Štandardné pravidlá OSN predstavujú veľmi užitočný metodický nástroj a zostávajú v platnosti.

štvrtok, 15. január 2009, 10:06

Úvodník

Čítate posledné tohtoročné číslo časopisu Mosty inklúzie, v ktorom sme sa zamerali na  práva občanov so zdravotným postihnutím.

Národná rada SR 29. októbra 2008 schválila dôležité zákony:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak sa chcete dozvedieť, čo sa zmenilo, čo zostalo zachované a čo to pre ľudí so zdravotným postihnutím znamená, čítajte ďalej.

Neuznali vám žiadosť o kompenzačný príspevok? Dostali ste zamietavú odpoveď? Nezúfajte, ešte sa proti tomu dá niečo robiť: odvolať.  Čo je odvolanie, kedy ho môžete napísať, aké sú lehoty na jeho napísanie a ako má odvolanie vyzerať sa dozviete v tomto čísle časopisu.

Organizácia spojených národov vyhlásila 3. december za medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti sa každoročne konajú významné podujatia: v Bruseli sa už pravidelnými stali stretnutia predstaviteľov EK so zástupcami občanov so zdravotným postihnutím z celej Európskej únie. Slovensko sa v tomto roku pridalo ku krajinám, v ktorých sa v rámci Dňa osôb so zdravotným postihnutím stretli predstavitelia členských organizácií NROZP v SR, predstavitelia Európskeho fóra zdravotného postihnutia, ktorí sú zároveň predsedami našich partnerských organizácií, poslanci NR SR, predstavitelia štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií. Záštitu nad podujatím prevzal predseda NR SR pán Pavol Paška.

Hlavnou témou seminára bol Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – jeho význam, stav prípravy jeho ratifikácie a implementácie na Slovensku, účasť organizácií osôb so zdravotným postihnutím na tomto procese.

Blíži sa koniec roka a  čas hodnotenia, bilancovania. Spätný pohľad ponúka aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, ktorá v roku 2008 dosahuje piate výročie svojej existencie. Počas tohto obdobia realizovala desiatky zaujímavých projektov, ktorými sa usilovala nielen podporovať, ale aj pomáhať ľuďom s rozličným druhom zdravotného postihnutia. Jej rady  sa v priebehu päťročného pôsobenia rozšírili a v súčasnosti združuje 21 členských organizácií občanov s telesnými, zrakovými, sluchovými, mentálnymi, psychickými a chronickými zdravotnými postihnutiami, ale aj rodičov hluchoslepých detí.

Aktivity NROZP v SR sú rôznorodé, ich  základom  je Programové vyhlásenie schválené valnýmzhromaždením NROZP v SR, reagujeme aj na aktuálne spoločenské potreby občanov so zdravotným postihnutím. Ako členská organizácia Európskeho fóra zdravotného postihnutia sme zapojení a podieľame sa na smerovaní politiky zdravotného postihnutia v Európskej únii.

V poslednom tohtoročnom čísle časopisu vám ponúkame pohľad na časť aktivít realizovaných v roku 2008.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR dosahuje v roku 2008 piate výročie svojej existencie. Počas tohto obdobia realizovala desiatky zaujímavých projektov, ktorými sa usilovala nielen podporovať, ale aj pomáhať ľuďom s rozličným druhom zdravotného postihnutia. Jej rady  sa v priebehu päť ročného pôsobenia rozšírili a v súčasnosti združuje 21 členských organizácií občanov s telesnými, zrakovými, sluchovými, mentálnymi, psychickými a chronickými zdravotnými postihnutiami.

Aktivity a činnosť Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR nadväzujú na súčasné smerovanie politiky zdravotného postihnutia v Európskej Únií. Aj v ďalšom období chce Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR pokračovať vo svojom smerovaní a zlepšovať  tak životné podmienky občanov so zdravotným postihnutím.

V poslednom tohtoročnom čísle časopisu vám ponúkame pohľad na aktivity, ktoré NROZP v SR v roku 2008 realizovala.

nedeľa, 21. december 2008, 18:48

V siedmom nebi

Spracovala: Katarína Šelestiaková

Pod pojmom oddych si každý predstaví niečo iné. Niekto sa nevie dočkať, kedy po namáhavom dni konečne pohladká svoju posteľ a pozrie si telku, prípadne si prečíta knihu. Iný zase povymetá obchody s kamarátmi, prípadne s nimi pôjde na kávu. Dokonca poznám ľudí, ktorí v rámci oddychu navaria a napečú pre celú rodinu. Ale sú aj takí, ktorí sa venujú rôznym športom a koníčkom. A nie je nič lepšie, ako keď sa ľudia, ktorí sú zapálení pre rovnakú vec stretnú a robia ju spolu. V Anglicku to ľuďom s postihnutím umožňuje športový klub, ktorý poskytuje široké možnosti voľnočasových aktivít.

nedeľa, 21. december 2008, 18:46

Evakuačný plán

Spracovala: Katarína Šelestiaková 

Nedávno som len tak surfovala po internete a našla som niečo, čo mi vyrazilo dych. Poznáte ten pocit, keď sa iba tak rozhliadate okolo a zrazu, po pár sekundách (keď sa vám rozjasní pomyselná žiarovka nad hlavou), sa pohľadom (a kolieskom na myške) vrátite späť, aby ste sa uistili, či to, čo ste zazreli, nebol len výplod vašej fantázie. Mne sa presne toto stalo. Zdalo sa mi, že som videla príručku na tvorbu evakuačného plánu pre ľudí s postihnutím. Rozumiete? Niekto si dal tú námahu, že vypracoval špeciálnu príručku na tvorbu evakuačného plánu zahŕňajúceho aj potreby zamestnancov s postihnutím. Na Slovensku som sa doteraz nestretla s tým, že by si niektorý zamestnávateľ dal takú námahu.. Že by mal vytvorený evakuačný plán, ktorý v prípade nebezpečenstva pamätá aj na tých zraniteľnejších. Česť výnimkám (ak nejaké sú).

nedeľa, 21. december 2008, 18:43

Raná starostlivosť o deti

Spracovala: Katarína Šelestiaková

V dňoch 14. a 15. októbra sa v Bratislave uskutočnila I. medzinárodná špeciálno-pedagogická konferencia „Tímová spolupráca v komplexnej starostlivosti o dieťa s postihnutím raného veku“.

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou manželky prezidenta Slovenskej republiky, pani Silvie Gašparovičovej. Na konferencii vystúpili odborníci zo Slovenska, ako aj zahraniční hostia. Diskutovalo sa o potrebe medzirezortnej spolupráce, o prevencii, včasnej diagnostike. Prezentovali sa tiež výsledky výskumu realizovaného v Nemecku – vplyv novorodeneckého skríningu na rečový vývin detí so sluchovým postihnutím. Rozprávalo sa aj o názoroch a postojoch rodičov u nás aj v zahraničí na otázky včasnej identifikácie detí s vývinovými ťažkosťami. Predložili sa možnosti psychológie a psychoneurológie pri ranej intervencii voči deťom s postihnutiami a narušeniami a zdôraznila sa potreba interakcie matky a dieťaťa s postihnutím, ktorá by mala byť neoddeliteľnou súčasťou ranej starostlivosti o rodinu. Spomenuté tiež boli rôzne fázy, ktorými prechádzajú rodičia pri určení diagnózy postihnutia u svojho dieťaťa, ako aj faktory ovplyvňujúce súdržnosť rodiny. 

nedeľa, 21. december 2008, 18:41

Rozprávky z Črpáka

Viera Králiková

„Chceli sme si vyskúšať scénické čítanie a začali sme premýšľať nad tým pre koho a ako by to bolo najlepšie.“ Takto spomína Michal na začiatky Črpáka    partiu kamarátov, ktorých nadchlo toto dramatizované čítanie rozprávok . Každá postava v rozprávke má teda svoj vlastný hlas (ktorý zväčša narozpráva vždy iný herec  alebo  jeden, ale so zmeneným hlasom. Rozprávka je doplnená o rôzne zvukové efekty, aby bola čo najvernejšia a pútavá. Ich publikom sú deti zo Základnej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave (ZSISN).  Trocha viac nám o tomto voľnočasovom projekte povedal koordinátor Črpáka Michal Knopp.

nedeľa, 21. december 2008, 18:39

Ako každá iná mama

Ingríd Brečová

Materstvo si užívam ako každá mama. Som ženou s reumatickým ochorením, som si vedomá svojich obmedzení, ale nikdy som neľutovala, že som sa rozhodla byť matkou. Urobím všetko preto, aby môj syn nikdy nepovedal: „ ja nemôžem ísť tam, nebol som, nemám ...“, len preto, že má mamu s reumatickým ochorením. To jednoducho nemôžem dopustiť.