Super User

Super User

utorok, 28. október 2008, 08:37

Agentúry podporovaného zamestnávania

 

(§ 58 zákona)

Na podporu zamestnávania predovšetkým občanov so zdravotným postihnutím sú určené agentúry podporovaného zamestnávania. Celkovo je ich na celom území Slovenska rôznymi subjektami zriadených viac ako 30.

Agentúra podporovaného zamestnávania poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím (podporované zamestnávanie). Agentúra podporovaného zamestnávania vykonáva najmä tieto činnosti:

 • a) poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného miesta,
 • b) poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri riešení nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia,
 • c) zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím vzhľadom na požiadavky trhu práce,
 • d) vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a jeho sprostredkovanie,
 • e) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a pri riešení problémov počas ich zamestnávania,
 • f) vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa,
 • g) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím.

Vyššie uvedené služby a činnosti môže agentúra podporovaného zamestnávania vykonávať pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, na základe uzatvorenej písomnej dohody s príslušným ÚPSVaR. Za poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi a za vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa môže agentúra podporovaného zamestnávania vyberať od zamestnávateľa úhradu v dohodnutej výške. 

Agentúra podporovaného zamestnávania pri vykonávaní činnosti nesmie

 • a) zhromažďovať osobné údaje o občanoch, ktoré nie sú nevyhnutné na podporované zamestnávanie a
 • b) vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca, ktorému bolo sprostredkované podporované zamestnanie.
utorok, 28. október 2008, 08:35

Poskytovanie poradenstva ÚPSVaR

 

(§ 42, § 43 zákona)

ÚPSVaR poskytuje uchádzačom o zamestnanie informačné a poradenské služby. Tie umožňujú uchádzačom o zamestnanie zorientovať sa vo svojich možnostiach pri hľadaní zamestnania a odhaliť potrebu doplnenia si znalostí a zručností v rámci prípravy pre trh práce. V rámci odborných poradenských služieb je možné vypracovať individuálny akčný plán zamestnanosti.

V rámci informačných a poradenských služieb je možné poskytnúť uchádzačovi o zamestnanie mimo iných informácie a odborné rady o

 • a) požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce,
 • b) možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky,
 • c) výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania, 
 • d) predpokladoch na výkon povolania,
 • e) možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti

ÚPSVaR môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie odborné poradenské služby. Odborné poradenské služby sú zamerané na riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením uchádzača o zamestnanie, na vytváranie súladu medzi jeho osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania a na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie. Individuálne poradenstvo sa uskutočňuje formou individuálneho rozhovoru odborného poradcu s uchádzačom o zamestnanie a zahŕňa:

 • a)komplexné zhodnotenie osobnostných predpokladov a odborných predpokladov uchádzača o zamestnanie,
 • b)určenie cieľov potrebných na návrat na trh práce,
 • c)určenie možných prekážok pri dosahovaní určených cieľov,
 • d)vypracovanie návrhu na prekonanie možných prekážok pracovného uplatnenia.

ÚPSVaR zaručuje uchádzačovi o zamestnanie vypracovanie individuálneho akčného plánu na podporu jeho pracovného uplatnenia. Individuálny akčný plán na základe posúdenia dosiahnutého stupňa vzdelania, odborných zručností, osobnostných predpokladov, schopností a praktických skúseností uchádzača o zamestnanie určuje druh a rozsah pomoci potrebnej na uľahčenie jeho pracovného uplatnenia a vymedzuje na tento účel konkrétne postupové kroky.  Individuálny akčný plán vypracúva, vyhodnocuje a aktualizuje uchádzač o zamestnanie v úzkej súčinnosti s odborným poradcom.  Po jeho vypracovaní a vzájomnom odsúhlasení sa individuálny akčný plán stáva pre uchádzača o zamestnanie a pre ÚPSVaR záväzný.

Odborné poradenstvo sa uchádzačom o zamestnanie so zdravotným postihnutím poskytuje v poradensko-informačných centrách (PIC) formou komplexných špecializovaných služieb, pokiaľ je PIC pri ÚPSVaR zriadené. Cieľom je vytvorenie podmienok pre lepšiu prístupnosť osôb so zdravotným postihnutím k službám zamestnanosti a k zamestnaniu.

Klientmi PIC sú občania so zdravotným postihnutím, občania, ktorí stratili schopnosť vykonávať zamestnanie zo zdravotných dôvodov a zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú, resp. ktorí chcú a môžu zamestnať občanov   so zdravotným postihnutím.

PIC mimo iného ponúkajú:

 • -   Objektívne testovanie a meranie funkčnej výkonnosti, resp. zostatkového   pracovného potenciálu,
 • -   Naštartovanie procesu pracovnej rehabilitácie,
 • -   Analýzu požiadaviek a schopnosti klienta za účelom výberu vhodného pracovného miesta,
 • -   Rozvoj zručností a sociálnych kompetencií potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce,
 • -   Pomoc pri formovaní sebadôvery, rozvíjaní kľúčových kvalifikácií prostredníctvom aktivizácie a motivácie klienta,
 • -   Prieskum trhu pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím.

ÚPSVaR poskytuje uchádzačovi o zamestnanie príspevok na náhradu časti cestovných výdavkov súvisiacich s jeho účasťou na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb, ktoré trvajú najviac tri dni. Ak poskytovanie odborných poradenských služieb trvá dlhšie ako tri dni, uhrádza ÚPSVaR uchádzačovi o zamestnanie výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné

utorok, 28. október 2008, 08:33

Povinnosti uchádzača o zamestnanie

 

(§ 34, § 36 zákona)

Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať na ÚPSVaR najmenej raz za kalendárny mesiac v termíne a na mieste určenom ÚPSVaR.

Aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania mimo iného sú:

 • a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, zaslaná zamestnávateľovi, ktorý ponúka voľné pracovné miesto,
 • b) doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,
 • c) žiadosť o vydanie oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,
 • d) konanie vo veci začatia poskytovania osobnej asistencie občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • e) žiadosť o sprostredkovanie zamestnania zaslaná subjektu, ktorý sa zaoberá sprostredkovaním zamestnania.

ÚPSVaR je povinný uchádzačovi o zamestnanie najmenej raz za kalendárny mesiac ponúknuť vhodné zamestnanie alebo účasť na niektorom z aktívnych opatrení na trhu práce. Uchádzač o zamestnanie je povinný na tento účel byť k dispozícii  do troch pracovných dní od doručenia písomnej výzvy alebo ústneho vyzvania ÚPSVaR pri osobnom kontakte s uchádzačom o zamestnanie.

U uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce dlhšie ako dva mesiace, sa vyžaduje aktívne hľadanie zamestnania a osobné preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania  len počas posledných dvoch mesiacov pred skončením vzdelávania a prípravy pre trh práce.

ÚPSVaR vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie mimo iného:

 • a) dňom nástupu do zamestnania,
 • b) dňom začatia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
 • c) dňom nástupu na sústavnú prípravu na povolanie,
 • d) dňom odchodu do cudziny  na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine,
 • e) dňom, ktorým začal vykonávať zárobkovú činnosť, z ktorej čistý zárobok za výkon tejto činnosti presahuje 65 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (v súčasnosti sumu 3 500Sk) mesačne,
 • f) z dôvodu vykonávania práce bez pracovného pomeru,
 • g) ak nie je k dispozícii ÚPSVaR do troch pracovných dní od doručenia písomnej výzvy alebo ústneho vyzvania  bez vážnych dôvodov,
 • h) z dôvodu nespolupráce s UPSAVaR.

Za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie  sa mimo iného považuje:

 • a) odmietnutie vhodného zamestnania bez vážnych dôvodov,
 • b) odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce bez vážnych dôvodov okrem odmietnutia účasti na aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby,
 • c) predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce bez vážnych dôvodov,
 • d) nepreukázanie aktívneho vyhľadávania zamestnania,
 • e) nedostavenie sa na ÚPSVaR alebo na  miesto určené úradom v určenom termíne bez vážnych dôvodov,
 • f) nedodržanie povinnosti byť k dispozícii ÚPSVaR do troch pracovných dní od doručenia písomnej výzvy alebo ústneho vyzvania pri osobnom kontakte s uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov,
 • g) nepredloženie dokladov preukazujúcich vážne dôvody, kvôli ktorým sa uchádzač o zamestnanie nedostavil na ÚPSVaR v určenej lehote, alebo kvôli ktorým nebola dodržaná spolupráca s úradom,
 • h) nepredloženie dokladov o zdravotnom stave uchádzača o zamestnanie (výpis zo zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho lekára alebo písomné vyjadrenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti), ak je uchádzač povinný ich predložiť,
 • i) nedodržanie liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti.

Za vážny dôvod, ktorým je možné ospravedlniť nedostavenie sa na ÚPSVaR v určenej lehote a nedodržanie spolupráce s úradom, sa považuje,

 • a) ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy, 
 • b) zdravotný stav uchádzača o zamestnanie posúdený úradom v rámci lekárskej posudkovej činnosti a zdravotný stav blízkych osôb  na základe písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára,
 • c) dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie, ktorej začiatok a skončenie sa ÚPSVaR preukazuje potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti; skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti preukazuje uchádzač o zamestnanie osobne.

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti je ospravedlnením uchádzača o zamestnanie, ktorý sa nedostavil na ÚPSVaR alebo na miesto určené úradom vo vopred stanovených termínoch, ak uchádzač o zamestnanie oznámil  začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti do troch pracovných dní a ak dočasná pracovná neschopnosť v tom čase trvala.

 

(§ 33 zákona)

Prvým krokom je návšteva ÚPSVaR a požiadanie o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Žiadosť sa predkladá osobne na tlačive, ktoré občan obdrží na ÚPSVaR.

Prečo je dobré sa zaevidovať na ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie

 • - pokiaľ nebudú občania so zdravotným postihnutím, ktorí chcú pracovať,  na ÚPSVaR evidovaní, pre ÚPSVaR a ústredie fakticky neexistujú a ústredie nebude mať dôvod vyhľadávať a navrhovať nové formy na podporu ich zamestnávania,
 • - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je možné získať až po určitej dobe od zaradenia do evidencie,
 • - získajú prístup k  poradenským službám v poradensko-informačných centrách na ÚPSVaR,
 • - získajú možnosť zúčastniť sa  rekvalifikačných kurzov,
 • - zamestnávatelia môžu získať niektoré vybrané príspevky len v prípade, ak zamestnajú občana so zdravotným postihnutím zaevidovaného na ÚPSVaR.

Žiadateľ by už mal mať pri prvej návšteve ÚPSVaR určitú predstavu, čo  očakáva (ponúknutie pracovného miesta, rekvalifikáciu a pod.). Na ÚPSVaR je potrebné predložiť najmä tieto doklady:

 • - občiansky preukaz,
 • - doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • - doklady preukazujúce invaliditu (percentuálny pokles miery schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť)  občana,
 • - doklady o skončení posledného zamestnania.

Evidencia uchádzačov o zamestnanie obsahuje mimo iného meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie, údaje o jeho kvalifikácii, odborných zručnostiach, o druhu doteraz vykonávanej práce, informácie o jeho záujme o určité zamestnania, údaje o jeho osobných a rodinných pomeroch súvisiacich so sprostredkovaním zamestnania a údaje o jeho zdravotnom postihnutí oznámené uchádzačom o zamestnanie dobrovoľne.

utorok, 28. október 2008, 08:31

Sprostredkovanie zamestnania

 

(§ 32 zákona)

Sprostredkovanie zamestnania je činnosť zameraná na:

 • a) vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie a
 • b) vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi.

Sprostredkovanie zamestnania zabezpečujú okrem ÚPSVaR aj pracovné agentúry a agentúry podporovaného zamestnávania alebo subjekty, ktoré vykonávajú začleňovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce.

Občan sa uchádza o sprostredkovanie zamestnania na ÚPSVaR, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt.

Na sprostredkovanie konkrétneho pracovného miesta nie je právny nárok.

 

(§ 13 zákona)

Uchádzačom o zamestnanie so zdravotným postihnutím poskytujú úrady mimo iných tieto služby:

 • - sprostredkúvajú im vhodné zamestnanie; vhodné zamestnanie je zamestnanie, ktoré zohľadňuje zdravotný stav občana, prihliada na jeho kvalifikáciu, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,
 • - poskytujú im informačné a poradenské služby,
 • - poskytujú im  odborné poradenské služby,
 • - uhrádzajú im náklady na rekvalifikáciu,
 • - poskytujú im príspevky na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,
 • - poskytujú zamestnávateľom príspevky na podporu ich zamestnávania,
 • - rozhodujú o udelení predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím.

V súvislosti so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím úrady práce ďalej:

 • - vedú osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, 
 • - priznávajú, rušia, menia, pozastavujú postavenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a vydávajú duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
 • - kontrolujú dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa a kontrolujú plnenie povinnosti, ktoré zákon ukladá zamestnávateľovi v súvislosti so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím.
utorok, 28. október 2008, 08:28

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

 

(§ 8 zákona)

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie je mimo iných uchádzač o zamestnanie, ktorý je:

a) občan so zdravotným postihnutím,

b) občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 %,

c) občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím.

utorok, 28. október 2008, 08:27

Uchádzač o zamestnanie

 

(§ 6 zákona)

Uchádzač o zamestnanie je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie (rozumie sa tým i hľadanie možnosti vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť) a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej ÚPSVaR).  Počas zaradenia do evidencie občan nesmie byť zamestnaný a nesmie vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť,  pričom povolené je vykonávanie zárobkovej činnosti na základe dohody, ak zárobok z takejto činnosti nepresiahne 65 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (v súčasnosti sumu 3 500Sk) mesačne, zvýšenú o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov. Skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie za uplynulý kalendárny mesiac v termíne určenom úradom.

Od uchádzača o zamestnanie sa  očakáva, že chce pracovať a hľadá prácu. Nepostačuje napr. pre splnenie nároku na poskytnutie príspevku na úhradu nákladov spojených s rekvalifikáciou prihlásiť sa na ÚPSVaR a pasívne čakať, kým neubehne obdobie stanovené na jeho poskytnutie. Príspevky poskytujú úrady až následne, keď sa preukáže, že nie je možné uchádzača umiestniť na voľné pracovné miesto.

utorok, 28. október 2008, 08:25

Občan so zdravotným postihnutím

(§ 9 ods. 1 , § 72, § 72b zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, § 71, § 263, § 263a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)

Občanom so zdravotným postihnutím  je občan uznaný za invalidného občana podľa § 71 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení; Občan je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Oproti predchádzajúcemu stavu sa za občana so zdravotným postihnutím nepovažuje občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 %, takýto občan sa však naďalej považuje za znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, pokiaľ sa zaeviduje na úrade práce. .

Podľa prechodných ustanovení zákona o sociálnom poistení (§ 263a ods. 12) pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poberateľa čiastočného invalidného dôchodku priznaného podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 je 50 % a poberateľa invalidného dôchodku priznaného podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 je viac ako 70 %.

Doplňujúcimi ustanoveniami zákona sa umožňuje, aby na prechodné obdobie boli za občana so zdravotným postihnutím považovaní i tí občania, ktorí po preskúmaní invalidity už nie sú invalidnými občanmi a občania, u ktorých sa po dosiahnutí dôchodkového veku ich poberaný invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu svojej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, zmyslovej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia. Pritom je potrebné rozlišovať dva prípady:

 • Občan uznaný za invalidného po 1. januári 2004 preukazuje invaliditu, resp. pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť posudkom Sociálnej poisťovne, v ktorom je uvedená príslušná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách.
 • Občan uznaný za invalidného alebo čiastočne invalidného pred 1. januárom 2004 preukazuje invaliditu alebo čiastočnú invaliditu, resp. pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť posudkom Sociálnej poisťovne o tom, že bol uznaný za invalidného alebo čiastočne invalidného podľa zákona č. 100/1988 Zb. z. o sociálnom zabezpečení. Za občana so zdravotným postihnutím sa považuje i občan, ktorý bol uznaný za invalidného podľa § 29 ods. 3 písm. a) z dôvodu, že pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopný vykonávať akékoľvek sústavné zamestnanie. 

Poznámka:

Invalidita príslušníkov „silových“ rezortov sa posudzuje podľa zákona č.328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, podrobnosti tu neuvádzame.

utorok, 28. október 2008, 08:18

Prehľad článkov o zamestnávaní OZP

 1. Občan so zdravotným postihnutím
 2. Uchádzač o zamestnanie
 3. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
 4. Pôsobnosť úradu práce v súvislosti so starostlivosťou o občanov so zdravotným postihnutím
 5. Sprostredkovanie zamestnania
 6. Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 7. Povinnosti uchádzača o zamestnanie
 8. Poskytovanie poradenstva úradmi práce
 9. Agentúry podporovaného zamestnávania
 10. Vzdelávanie a príprava pre trh práce
 11. Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím
 12. Dávka počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím
 13. Príspevky na aktívnu politiku trhu práce
 14. Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
 15. Chránená dielňa a chránené pracovisko
 16. Príspevok na zriadenie chránenej dielne a  chráneného pracoviska
 17. Príspevok na prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím
 18. Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
 19. Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
 20. Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
 21. Príspevok na činnosť pracovného asistenta
 22. Splnenie podmienok  na príspevky
 23. Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
 24. Náhradné plnenie
 25. Zvýhodnenia pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby pri platení odvodov do poistných fondov
 26. Ochrana zamestnancov so zdravotným postihnutím
 27. Vysvetlivky