Super User

Super User

štvrtok, 15. január 2009, 15:06

Európsky deň ľudí so zdravotným postihnutím

Spracovala: Katarína Šelestiaková 

1. a 2. decembra sa v Bruseli konala konferencia Acting locally for a society for all (Lokálne pôsobenie pre vytvorenie spoločnosti pre všetkých). Konferencia sa konala pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím. Na konferencii sa hovorilo o spolupráci organizácií ľudí so zdravotným postihnutím s regionálnymi samosprávami a ďalšími partnermi. Konferenciu otvoril Vladimír Špidla, komisár EÚ  pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti. Nasledoval príhovor prezidenta Európskeho fóra zdravotného postihnutia a francúzskej štátnej tajomníčky ministerstva práce, sociálnych vzťahov, rodiny a solidarity.

štvrtok, 15. január 2009, 14:46

Európou bez bariér

Anna Reháková

Riaditeľka NROZP v SR

Pod týmto názvom sa 22. októbra 2008 uskutočnila medzinárodná konferencia, na ktorej sa diskutovalo o cestovaní osôb so zdravotným postihnutím v Európe a o možnostiach zjednotenia výhod pre osoby so zdravotným postihnutím.  

Konferencia sa uskutočnila v rámci veľtrhu Medical Fair a zúčastnila sa jej aj riaditeľka NROZP v SR Anna Reháková, ktorá predniesla krátky príspevok o súčasnej situácii na Slovensku.

štvrtok, 15. január 2009, 14:40

NROZP v SR – päť rokov existencie....

Anna Reháková

Riaditeľka NROZP v SR

Vznikla v rámci projektu Európskeho fóra zdravotného postihnutia v Bruseli (ďalej EDF), ktoré zhodou okolností v tomto roku dosiahlo 10. výročie svojej existencie. Projekt EDF bol realizovaný naraz vo všetkých prístupových krajinách EÚ a financovaný z prostriedkov EÚ.

Na rozdiel od EÚ však boli do EDF prijaté naraz všetky organizácie z pristupujúcich krajín v roku 2004, vrátane Bulharska a Rumunska. Podobný projekt nedávno skončil na Balkáne a EDF je pripravené prijať medzi seba ďalšie novovytvorené organizácie z týchto krajín.

štvrtok, 15. január 2009, 13:57

VPLYV SOCIÁLNEJ SFÉRY NA POSTIHNUTÉHO ...

(úryvok z diplomovej práce Mgr. Renáty Rusinkovej  „Dermatologické ochorenie a jeho dôsledky v psychickej a sociálnej oblasti postihnutého/tej)

Postoj  spoločnosti k postihnutým ľuďom  zahŕňa v sebe racionálnu a emotívnu zložku a prejavuje sa aj v správaní. Rozumová zložka zahŕňa v sebe znalosti a informácie, ktoré človek o probléme má. Citová zložka vyjadruje základné hodnotiace kritérium, odmietanie alebo prijatie, ktoré  naberá na význame najmä vtedy, keď ľudia o danom probléme  veľa nevedia. 

Výšky opakovaných peňažných príspevkov v Eurách pre rok 2009

štvrtok, 15. január 2009, 13:17

Zákon o kompenzáciách schválený

Ing. Milan Měchura

Po takmer 6 - ročnej, i keď často aj na dlhšiu  dobu prerušovanej príprave schválila Národná rada SR 29. októbra 2008 zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP).

Na začiatku je potrebné napísať, že sme zo schváleného znenia zákona do značnej miery sklamaní. Napriek nášmu úsiliu a viacerým rokovaniam, i za prítomnosti ministerky práce p. Tomanovej a štátneho tajomníka p. Siku, sa nepodarilo do zákona zapracovať všetko to, čo sme požadovali.

štvrtok, 15. január 2009, 11:33

Odvolanie

Rozhodli o vašej žiadosti záporne? Dobre si prečítajte doručený list a v poslednej tretine listu sa dočítate, či je ešte možnosť „bojovať“ ďalej. Určite sa tam stretnete s pojmami ako je odvolanie, rozklad či opravný prostriedok. Tieto slová znamenajú, že máte možnosť ešte upozorniť na všetky náležitosti žiadosti, ktoré odosielajúci orgán prehliadol a žiadať, aby odosielajúci orgán alebo jeho nadriadený orgán svoje rozhodnutie zmenil. Sú rozhodnutia – listy, ktoré sú konečným rozhodnutím odosielajúceho orgánu a upozorňujú, že voči nim sa už nemožno odvolať. No stále je oveľa viacej tých, voči ktorým  ešte môžeme mať námietky.

Tretí december je Medzinárodným dňom občanov so zdravotným postihnutím. Každoročne sa pri tejto príležitosti v Európskom parlamente v Bruseli stretávajú a spoločne hľadajú riešenia problémov občanov so zdravotným postihnutím zástupcovia organizácií občanov so zdravotným postihnutím z celej EÚ a európski politici. Podnet na takéto spoločné stretnutia dalo Európske fórum zdravotného postihnutia, ktorého členom je aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR).

Projekty v roku 2008 boli zamerané na zvýšenie informovanosti o rozličných oblastiach a aspektoch života človeka so zdravotným postihnutím:

  • Oblasť  sociálnej  rehabilitácie 
  • Oblasť zvyšovania povedomia verejnosti  o problémoch občanov so zdravotným postihnutím formou fotografickej  súťaže zobrazujúce bariéry OZP
  • Zvýšenie informovanosti osôb so zdravotným postihnutím pri predchádzaní  diskriminácie
  • Spolupodieľala sa na informačnej kampani o zavedení EURA na Slovensku
  • Realizovala projekt  vzdelávania zamestnancov letísk o osobnej asistencií v leteckej doprave
  • Participovala na činnosti Európskeho fóra zdravotného postihnutia s cieľom   zlepšovania životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku

Všetky svoje aktivity realizovala v úzkej spolupráci so svojimi členskými organizáciami podľa ich vlastného záujmu a priorít.

Projekt - Sociálna rehabilitácia kapacít potrebných pre nezávislý život občanov so zdravotným postihnutím.

Takto by sa dala charakterizovať súťaž s názvom HANDINNOV AWARD EUROPE 2008, do ktorej sa zapojila aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR so svojím projektom  „Sociálne partnerstvá a monitoring pre odstraňovanie diskriminácie na trhu práce“. Súťaž sa konala pod záštitou prezidenta Francúzskej republiky  a Ministerstva vzdelávania s podporou Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Do súťaže sa mohli zapojiť rôzne inštitúcie – školy, vzdelávacie centrá, miestne samosprávy, združenia a pod. z ktoréhokoľvek členského štátu EÚ. Išlo o piaty ročník súťaže Handinnov, ktorej cieľom je zviditeľniť dobré skúsenosti v oblasti sociálnej inklúzie mladých ľudí s postihnutím.