Super User

Super User

pondelok, 27. október 2008, 15:47

Vzdelávanie zdravotne oslabených detí

 

 

Vzdelávanie zdravotne oslabených detí

Autorka: Mgr. Magdaléna Benková

Na Základnej škole so sídlom na Černyševského 8 v Bratislave-Petržalke sa snažíme realizovať aktivity, ktoré smerujú k zlepšeniu zdravotného stavu žiakov i zamestnancov školy. Okrem dôrazu na dodržiavanie hygieny školskej práce, dbáme na vytvorenie časového priestoru, materiálneho a personálneho zabezpečenia. Vzdelávanie žiakov prebieha podľa platného školského zákona.

 

 

„Každý človek je schopný učiť sa v akomkoľvek veku”.

Trendy vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím.

Autorky: Mgr. Iveta Mišová, Mgr. Zuzana Kolláriková

Medzi základné ľudské práva patrí právo na vzdelávanie. Vzdelávanie neznamená len chodiť do školy. Znamená tiež odborný tréning a celoživotné (ďalšie) vzdelávanie.

Napriek tomu podľa našich skúseností hlavnou oblasťou diskriminácie ľudí s mentálnym postihnutím zostáva vzdelávanie. Je to tiež najdôležitejšia oblasť, pretože otvára dvere do budúceho života v komunite a najmä na trh práce. Vzdelávanie je základným kameňom akejkoľvek antidiskriminačnej legislatívy.

Vo väčšine európskych krajín sú deti s mentálnym postihnutím odmietané v školách hlavného prúdu. Ak by ich aj prijali, nemali by vhodnú a primeranú podporu, aby boli úspešné. Antidiskriminačná legislatíva v oblasti vzdelávania musí obsahovať poskytovanie adekvátnej podpory, aby sa maximalizoval potenciál každého dieťaťa. Situácia v Slovenskej republike je podobná. Deti sa môžu vzdelávať v špeciálnych školách, poznáme prípady, keď sa deti vzdelávajú integrovane v bežnej škole, je ich však málo. Tieto deti majú individuálny vzdelávací plán, podporného pedagóga, asistenta a musia byť splnené ďalšie dôležité podmienky, aby integrácia bola úspešná. Darí sa to len vďaka entuziazmu zopár nadšených pedagógov, riaditeľov a rodičov.

Horšia situácia je v ďalšom vzdelávaní. Celoživotné vzdelávanie umožňuje človeku s postihnutím stať sa autonómnym, je dôležité z hľadiska inklúzie, osobných ambícií, z ekonomického hľadiska. Nikdy nie je neskoro začať sa vzdelávať. Vzdelávanie dospelých je príležitosť pre väčšiu nezávislosť, emancipáciu, sebaurčenie, sebaprezentáciu.

Ak nevzdelávame, môžeme spôsobiť veľa problémov ľuďom s mentálnym postihnutím, rodinám, súrodencom. Problémy môžu vznikať v rôznych oblastiach - vedomosti, partnerský život, komunikácia s prostredím, ale aj schopnosť fungovať v bežnom život. Napriek týmto faktom existujú na Slovensku len ojedinelé vzdelávacie kurzy, väčšinou, alebo vždy ide o projekty.

pondelok, 27. október 2008, 15:10

Vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí

Vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí

Autorka: Mgr. Magdaléna Benková

Zdravotne znevýhodnené deti sa dnes už bežne začleňujú do kolektívu základných škôl. Výchovno-vzdelávací proces zodpovedá ich individuálnym schopnostiam a predpokladom vo vzťahu k ich postihnutiu. Na základnej škole, Černyševského 8 v Bratislave sú zriadené špeciálne triedy pre zdravotne znevýhodnené deti, trpiace rôznymi alergiami.

sobota, 04. október 2008, 15:57

Doplňujúce informácie

 

 

Vodičský preukaz

Platný vodičský preukaz vydaný v krajine EÚ je platný v celej EÚ. V niektorých krajinách musíte mať pri sebe okrem platného vodičského preukazu aj doklad o registrácii vášho vozidla.

sobota, 04. október 2008, 15:56

Eurokľúč

 

 

Celoeurópsky projekt Eurokľúč predstavuje dvere k väčšej samostatnosti a nezávislosti ľudí so zdravotným postihnutím. Ide o patentovaný systém, ktorý zaručuje ľuďom s postihnutím prístup k toaletám, prepravným plošinám a výťahom určených práve pre túto skupinu obyvateľov.

sobota, 04. október 2008, 15:51

Lodná doprava v zahraničí

 

 

Keď sa rozhodnete cestovať loďou, určite sa skontaktujte s dopravcom a informujte ho o svojich individuálnych potrebách. Poskytnete mu tak možnosť pripraviť sa a zabezpečiť vám čo najpohodlnejšie cestovanie.

sobota, 04. október 2008, 15:50

Železničná doprava v zahraničí

 

 

Železničná doprava sa pre ľudí s postihnutím stáva dostupnejšia – stanice sa modernizujú, vlaky sú nahrádzané alebo upravované.  Ak potrebujete asistenciu, treba to vopred nahlásiť. Zamestnanec železnice sa o vás postará – pomôže vám so všetkým, s čím budete potrebovať, pomôže vám s nástupom do vlaku (najčastejšie pomocou zdvíhacej rampy). Každá železničná spoločnosť má iné pravidlá, postupy a možnosti, preto je dobré, keď sa pred chystanou cestou informujete.

sobota, 04. október 2008, 15:49

Autobusová doprava v zahraničí

 

 

Čo sa autobusovej dopravy týka, aj tu začína „svitať na lepšie časy“. Staré autobusy začínajú byť nahrádzané novými, dostupnými aj pre ľudí s postihnutím. Moderné nízkopodlažné autobusy s rampami umožňujúcimi ľudom s obmedzenou mobilitou ľahšiu prepravu už vo vyspelých krajinách EU nie sú ničím výnimočným.

sobota, 04. október 2008, 15:38

Parkovanie v krajinách EU:

 

 

Modré označenie pre parkovanie ľudí s postihnutím sa používa vo všetkých krajinách EU. Avšak parkovacie pravidlá a obmedzenia sa menia v každej krajine. Niektoré dovoľujú parkovanie pre ľudí s postihnutím na cestách, kde je inak parkovanie zakázané, povoľujú parkovanie bez časového obmedzenia, bezplatné parkovanie a pod.

 

 

Pre niektorých ľudí s postihnutím je možnosť cestovať autom jediný spôsob ako byť mobilným. Môžu žiť v odľahlej oblasti alebo na mieste, kde je slabá alebo žiadna dostupnosť verejnej dopravy. Samozrejme, cestovanie autom je oveľa pohodlnejšie ako cestovanie     akýmkoľvek iným dopravným prostriedkom.