Super User

Super User

sobota, 04. október 2008, 13:13

Cestovanie autom

 

 

Cestovanie autom možno považovať za najideálnejší spôsob dopravy ako takej. Cestujúci autom sa nemusí prispôsobovať žiadnemu cestovnému poriadku. Jednoducho si do neho sadne a ide kam chce. Samozrejme iba za predpokladu, že takéto auto vlastní, čo v dnešnej dobe vôbec nie je malá položka (nielen pre občana so zdravotným postihnutím).

 

 

V rámci NROZP vznikla skupina expertov zastupujúcich päť skupín zdravotných postihnutí (zrakové, sluchové, telesné, mentálne a postihnutie chronickým ochorením), ktorí sa problematikou implementácie Nariadenia priamo zaoberali. Zúčastnili na konferenciách, ktoré sa konali na podnet European Disability Forum a Európskeho parlamentu v Bruseli, kde získali cenné vedomosti, ktoré potom uplatnili v domácich podmienkach pri činnostiach spojených s konkrétnymi krokmi pri implementácii Nariadenia na národnej úrovni.

sobota, 04. október 2008, 12:58

Asistencia v pôsobnosti letísk

 

 

Asistencia na letiskách musí byť poskytovaná kontinuálne a nepretržito od príchodu k meeting pointu až po nástup do lietadla a to formou, ktorá je jednak dôstojná a rešpektuje potreby jednotlivej ZPO a tiež formou, ktorá zodpovedá medzinárodným štandardom ECAC. Asistovaný je teda celý proces prechodu letiskom vrátane všetkých procedúr, ktorými musí cestujúci pred vstupom na palubu prejsť.

sobota, 04. október 2008, 12:49

Výber z dokumentov ECAC

 

 

ECAC – The European Civil Aviation Conference bola založená v r.1955 ako medzivládna organizácia. Základným cieľom ECAC je prispievanie k neustálemu pokroku smerom k bezpečnému, efektívnemu a udržateľnému európskemu systému leteckej dopravy. Základné myšlienky, ktoré sa úzko týkajú problematiky cestujúcich so zdravotným postihnutím sú zhrnuté vo viacerých dokumentoch, ktoré ECAC vydal. V súvislosti s Nariadením ide najmä o ECAC DOC 30, ANNEX K, ANNEX N, („CODE OF GOOD CONDUCT IN GROUND HANDLING FOR PERSONS WITH REDUCED MOBILITY“). Tieto dokumenty sú prínosom najmä preto, lebo sú pomôckou ktorá ponúka priamo návody ako správne a adekvátne naplniť požiadavky Nariadenia najmä v otázkach poskytovania správnej asistencie.

sobota, 04. október 2008, 12:42

Asistencia v pôsobnosti leteckých dopravcov

 

 

Asistencia na palube lietadla zahŕňa celú paletu činností, pri ktorých potrebuje ZPO pomoc v súlade so špecifickými požiadavkami  kladenými jeho zdravotným stavom. V lietadle ide najmä o asistenciu, ktorá ma za úlohu jednak maximálne zvýšiť komfort cestovania ZP cestujúceho, ale aj zabezpečiť napríklad jeho dostatočnú informovanosť o priebehu letu.

piatok, 03. október 2008, 16:21

Slovo predsedu NROZP v SR

Vážení priatelia,                                                                                                                      

čítate prvé číslo internetového časopisu vydávaného Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP). Poslaním nášho časopisu je informovať Vás o predpisoch, odporúčaniach, stanoviskách a praktických skúsenostiach zo všetkých oblastí života súvisiacich so zdravotným postihnutím, o právach ľudí so zdravotným postihnutím a o ich uplatňovaní, o prebiehajúcich a pripravovaných aktivitách NROZP. Našim zámerom je každé číslo venovať určitej konkrétnej oblasti záujmu ľudí so zdravotným postihnutím a jeho obsah doplniť aktuálnymi informáciami. Toto prvé číslo je venované doprave.

 

Strana 169 z 169