Super User

Super User

Po dlhej a namáhavej práci je dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka spustený. Možno ho nájsť na www.posunky.sk. Publikovalo ho občianske združenie Spolok nepočujúcich pedagógov.

Yetnebersh Nigussie, senior poradkyni pre inklúziu v organizácii Light for the World v jeseni minulého roka udelili cenu Right Livelihood Award 2017. Známa je ako „Alternatívna Nobelova cena“.

EDF nedávno zverejnilo stanovisko k návrhu revidovaného nariadenia o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave (nariadenie 1371/2007). Na základe hodnotenia EDF sa v novom návrhu posilňujú práva osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou mobilitou najmä tým, že sa vo väčšej miere zosúladil s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

V predchádzajúcom vydaní Mostov inklúzie sme uverejnili správu o rokovaní Rady EÚ o Európskom akte o prístupnosti a uverejnili sme preklad mimoriadneho uznesenia, ktoré predstavitelia európskych organizácií osôb so zdravotným postihnutím prijali na 4. Európskom parlamente osôb so zdravotným postihnutím.

Na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast v Göteborgu predstavitelia Európskej únie slávnostne vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv. Samit sa uskutočnil 17. novembra 2017.

Národná rada SR schválila s účinnosťou od 15. januára 2018 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby predložený poslancami NR SR Zelníkom a Bastrnákom.

štvrtok, 01. február 2018, 07:27

Sociálna ekonomika a sociálne podniky

Po viacročných diskusiách pripravila pracovná skupina zriadená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR i za účasti zástupcov mimovládnych organizácií návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov priniesla niekoľko zmien pri uplatňovaní asignácie dvoch percent dane z príjmu účinné od 1. januára 2018.

Novelou zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme sa umožňuje zasielať na linku tiesňového volania č. 112 v prípade potreby i krátke textové správy (SMS).

Novelou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. januára 2018 zavádza inštitút charitatívnej reklamy.