Viete čo je to sociálna firma? Ako funguje? Aký je rozdiel medzi chránenými pracoviskami/dielňami a sociálnymi firmami?

Sociálna firma zamestnáva okrem osôb bez akéhokoľvek znevýhodnenia aj stanovené percento znevýhodnených  osôb. Za znevýhodnené sú považované tak osoby so zdravotným postihnutím (telesné a mentálne postihnutie, osoby s kombinovaným postihnutím, s duševnými chorobami), ako aj osoby znevýhodnené sociálne (napr. osoby po návrate z väzenia, bezdomovci, bývalí užívatelia návykových látok). Zamestnanie v sociálnej firme je vhodné najmä pre tie osoby, u ktorých sa predpokladá, že budú potrebovať dlhodobú, príp. opakovanú pracovnú a psychosociálnu podporu. Pracovné podmienky sú rovnaké pre všetkých zamestnancov.

V súčasnosti Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky z 34 334 dôchodkových dávok. Po prepočítaní základnej sumy bude možné exekúciu vykonávať u 23 211 dôchodkových dávok, čo je o viac ako 11 tisíc menej.

Zásady definované európskym potravinovým právom predpokladajú voľný pohyb bezpečných potravín. Hoci Európska únia skloňuje dôležitosť regionálneho pôvodu potravín, v praxi dominujú značky, nízka cena je fetišom veľkodistribútorov, a vraj si ju žiada sám spotrebiteľ. Osveta a vzdelávanie spotrebiteľov  stále nie sú dostatočné. Aké sú teda nové trendy zdravej výživy?