2. septembra zverejnil Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti túto tlačovú správu:

Slovensko vyhodnotené ako krajina s najlepšie splneným plánom otvoreného vládnutia

Nadácia pre otvorené znalosti Open Knowledge Foundation zverejnila analýzu výsledkov plnenia akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie k decembru 2013. Spomedzi 64 krajín medzinárodnej iniciatívy Partnerstvo pre otvorené vládnutie boli vybrané celkovo tri krajiny, ktoré slúžia ako príklad ambicióznosti a plnenia svojich záväzkov otvoreného vládnutia. Prvú priečku obsadilo Slovensko, nasledujú Moldavsko a Chorvátsko.

Chcete usporiadať verejnú zbierku? Ak áno, je tento článok určený práve vám. Ak nie, i tak odporúčam jeho prečítanie, budete aspoň vedieť, ako rozlišovať oficiálne povolené zbierky od tých podvodných.

Zákon o verejných zbierkach schválila Národná rada SR 27. Mája, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 162/2014. Tento článok si nekladie za cieľ vyčerpávajúcim spôsobom oboznámiť čitateľov so znením zákona, ten si je možné na internete nájsť. Je prioritne zameraný na cieľovú skupinu osôb so zdravotným postihnutím a ich organizácie.

Denník SME pripravil článok o zmenách v zdravotníctve za uplynulých 12 rokov. Opieral sa pritom o údaje OECD. Health Policy Institute dostal priestor reagovať na túto tému.

Medzinárodné porovnania narážajú na jednu dôležitú prekážku, a tou je kvalita a metodická porovnateľnosť dát.Na úrovni EÚ sa postupne, pomaly a s ťažkosťami dostávame k harmonizácii pojmov (kto je lekár, kto je sestra, čo je nemocničná posteľ). V OECD sú však aj krajiny mimo EÚ, s odlišnou reguláciou, odlišnou kultúrou a s odlišným chápaním týchto pojmov. Treba byť preto opatrný v interpretácii rozdielov.

Obzvlášť je to problematické na rozhraní zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Sú krajiny, kde všetka starostlivosť spadá pod jeden rezort, inde (napr. u nás) to vykazujeme v dvoch odlišných kolónkach.