Dňa 10. augusta 2012 prijala Národná rada SR zákon č. 252/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Zákonom sa novým spôsobom upravuje zvyšovanie poberaných dôchodkových dávok v roku 2013 i v nasledujúcich rokoch.


Jednou z možností, ako si poberatelia dôchodkov vylepšujú svoju príjmovú situáciu, je práca na dohodu. V zmysle Zákonníka práce ide o práce vykonávané na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. 


Z pripravovaného vládneho návrhu novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) vyplýva, že sa má úplne vypustiť § 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba“).

Ak ste mali šťastie a neboli ste nikdy nezamestnaní asi vám tento paragraf veľa nepovie, ale pre mnohých uchádzač o zamestnanie to bol jediný spôsob ako sa znova zapojiť, aj keď iba na 6 mesiacov, do pracovného procesu.