Nevidiaci po svojom 8. zjazde

Rate this item
(0 hlasov)

V dňoch 3. – 5. novembra sa v Poprade uskutočnil 8. zjazd Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ide o významné podujatie, na ktorom sa každé 4 roky hodnotí uplynulé obdobie činnosti našej organizácie, stanovuje sa stratégia ÚNSS na najbližšie 4 roky a na toto obdobie sa volia aj orgány: Ústredná rada a Ústredná kontrolná komisia. ÚNSS na tomto zjazde schválila Správu o činnosti ÚNSS a Ústrednej kontrolnej komisie (obe za roky 2012 – 2016) a Zmeny a doplnenie Stanov ÚNSS. Najbližšie 4 roky bude stáť vďaka podpore delegátov na čele ÚNSS Branislav Mamojka, prvým podpredsedom sa stal Milan Měchura, funkciu podpredsedov obhájili Renata Oláhová a Josef Zbranek.

Členmi Ústrednej rady, t. j. najvyššieho orgánu ÚNSS medzi konaním zjazdov, sa stali Milan Antal, Imrich Bartalos, Dušana Blašková, Vladimír Cintula, Tímea Hóková, Lenka Kulíková a Václav Trnka, za predsedníčku Ústrednej kontrolnej komisie bola menovaná Edita Križanová, za podpredsedu Vladimír Zán a za jej členov Jana Ivanová, Alena Paleschová a Božena Poláčková.

Na zjazde ÚNSS si delegáti zvolili novú Ústrednú radu. Na snímke volebná komisia pri spočítavaní hlasov.

 

V súlade s uznesením bude ÚNSS naďalej pokračovať v plnení programu v zmysle svojho poslania, v presadzovaní a podporovaní uplatňovania práv ľudí so zrakovým postihnutím a v rozvíjaní ich schopnosti sebaobhajoby, v poskytovaní sociálnych služieb vrátane sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, ktoré sú zamerané na zvyšovanie nezávislosti nevidiacich a slabozrakých ľudí. Nezanedbáme ani podporu vybudovania komplexnej siete včasnej intervencie pre deti so zrakovým postihnutím. Aj v nasledujúcom období sa plánujeme zúčastňovať na tvorbe legislatívy, ktorá prispieva k zlepšovaniu podmienok života osôb so zdravotným postihnutím, a podpore jej implementácie, a to nielen v spolupráci s národnými, ale aj medzinárodnými organizáciami zdravotne postihnutých. Chceme sa podieľať na implementácii a monitorovaní Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 ako akčného plánu implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. ÚNSS sa chystá rozpracovať koncepciu svojho rozvoja v regionálnych podmienkach, zvyšovať atraktivitu organizácie pre mladých ľudí, získavať dobrovoľníkov a vytvárať priaznivé podmienky pre ich prácu na všetkých úrovniach štruktúry organizácie.

Na zjazde ocenili 19 jednotlivcov a 3 spoločnosti čestným uznaním za výnimočný prínos pre hnutie nevidiacich a slabozrakých. Ocenení prijali blahoželanie aj od prezidenta SR Andreja Kisku.

 

Naším cieľom je takisto podporovať výučbu a aktívne používanie Braillovho písma a presadzovať vytvorenie slovenskej braillovskej autority zodpovednej za kodifikáciu Braillovho písma. Budeme rozvíjať aktivity na podporu zamestnávania zrakovo postihnutých osôb, presadzovať bezbariérovú výstavbu a presadzovať a podporovať sprístupňovanie internetu, mobilných aplikácií, finančných služieb a e-governmentu. O 4 roky na 9. zjazde Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska zhodnotíme, ako sa nám tieto ciele podarilo naplniť.

 

Dušana Blašková

Foto: Jarmila Antalíková

 

Prezident Andrej Kiska si vlastnoručne „pozrel“ obrazy pre nevidiacich od brazílskeho umelca Adelia Sarra.