Novelou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. januára 2018 zavádza inštitút charitatívnej reklamy.

Novelou zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme sa umožňuje zasielať na linku tiesňového volania č. 112 v prípade potreby i krátke textové správy (SMS).

Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov priniesla niekoľko zmien pri uplatňovaní asignácie dvoch percent dane z príjmu účinné od 1. januára 2018.

Po viacročných diskusiách pripravila pracovná skupina zriadená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR i za účasti zástupcov mimovládnych organizácií návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Národná rada SR schválila s účinnosťou od 15. januára 2018 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby predložený poslancami NR SR Zelníkom a Bastrnákom.