Príspevky na kompenzácie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov

Kompenzácia  je určená na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.Za sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia sa považuje znevýhodnenie, ktoré ma občan s ťažkým zdravotným postihnutím v porovnaní so zdravým občanom rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, žijúcich v…

Získanie vodičského oprávnenia osobou so zdravotným postihnutím

Motorové vozidlo smie viesť iba osoba, ktorá vlastní vodičské oprávnenie. Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý: dosiahol ustanovený vek, potrebný na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny a podskupiny, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území…

Parkovanie osôb so zdravotným postihnutím

Držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S pri preprave autom majú nárok na osobitné označenie motorového vozidla, ktoré ich oprávňuje parkovať na vyznačených parkoviskách pre invalidov.  Ľudia so zdravotným postihnutím v centre Bratislavy za parkovanie neplatia Bezplatné parkovanie pre ťažko zdravotne a pohybovo…

Cestovanie autobusmi, mestskou hromadnou dopravou, vnútroštátnymi a medzinárodnými linkami

Autobusy,  prípadne iné obdobné dopravné prostriedky (trolejbus, električka, mikrobus atď.), sú veľmi často využívané prostriedky prepravy. Občania s obmedzenou mierou mobility majú možnosť využívať tzv. bezbariérové, nízkopodlažné autobusy, do ktorých sa bez väčších problémov dostanú aj sami. Ich nevýhodu je…

Železničná doprava a lodná doprava

Železničná doprava Občanom so zdravotným postihnutím, ktorí sú držiteľmi preukazu pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. poskytuje zľavu 50 % z obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy. Držiteľ preukazu s červeným pruhom má…