Schválením vládneho návrhu novely zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia dochádza od 1. apríla 2021, resp. od 1. januára 2022 ku zmene limitu spoluúčasti vybraných skupín poistencov na úhrade doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Aké konkrétne zmeny nás čakajú?

Dňom 1. júla 2021 nadobudlo účinnosť Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa sumy životného minima zvýšili o 1,5 percenta, a nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška PP na opatrovanie.

Dňa 27. 4. 2021 sa uskutočnilo 23. zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“), ktoré viedla Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Po schválení programu sa výbor zaoberal jednotlivými jeho bodmi.