V Impulze, Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, sa končí realizácia projektu Od Pinf hier ku grafickému štúdiu. Nadviazal na úspešný projekt z roku 2018 s názvom PINF hry ako impulz pre spojenie a učenie, v rámci ktorého sa v priestoroch Impulzu zriadila Pinf učebňa so štyrmi notebookmi, interaktívnou tabuľou a klienti mohli vstúpiť do sveta informačných technológií.

Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) je dobrovoľné občianske združenie humanitného a charitatívneho charakteru, ktoré je tvorené osobami s postihnutím sluchu. Zaoberá sa celkovo životom nepočujúcich a ich problémami, sociálnou prevenciou pre nepočujúce osoby a pomocou pri hľadaní riešení problémov. Pravidelne komunikuje a spolupracuje so štátnymi inštitúciami, samosprávou, neziskovým sektorom a pod.

Špeciálne olympiády sú organizáciou porozumenia a inšpirácie. Filozofia je založená na presvedčení, že každý človek s intelektuálnym znevýhodnením je hodný toho, aby dostal rovnakú šancu na všestranný rozvoj svojej osobnosti tak ako každý iný jedinec.