Posilniť integráciu ľudí s mentálnym postihnutím, pomôcť im rozvíjať schopnosť presadzovať svoje práva, nadviazať spoluprácu na rôznych úrovniach a rozšíriť ponuku edukačných materiálov v podobe zrozumiteľnej a dostupnej nielen pre ľudí s mentálnym postihnutím, ale i pre odborníkov, ktorí s nimi pracujú. To sú ciele projektu Sebaobhajovanie – šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím V, v rámci ktorého prebiehajú pod vedením vyškolených lektorov pravidelné približne hodinové stretnutia dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. V polovici augusta pribudla do projektového kalendára ďalšia významná udalosť, a to celoslovenský pobyt sebaobhajcov, na ktorom sa vyše štyridsiatka ľudí intenzívnejšie zamerala na tému ľudské práva a ich implementácia v praxi.

Prázdniny, to sú nielen dobrodružstvá a huncútstva, ale i zbieranie vedomostí. Za hranice všedných dní vykročili vďaka kreativite a energii nepočujúcich organizátorov zo Snepedy mladí i tí skôr narodení aj vďaka dvom celodenným aktivitám, príjemne namixovaným zo športového, kultúrneho, vzdelávacieho i sociálneho súdka.