Pripomienky Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR k legislatíve, ktorá upravuje prácu z domácnosti a teleprácu zamietli. A to bez pozvánky na osobné prerokovanie.

Dňa 26. novembra 2020 schválila Národná rada SR rozsiahlu novelu zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách  v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.Mimo iných zmien boli do zákona zaradené nové druhy dotácií – dotácia na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny a dotácia na podporu dobrovoľníckej činnosti.

V poradí 24. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie sa uskutočnilo 1. decembra 2020 v online forme na platforme Webex.