Základné myšlienky Nariadenia Európskeho parlamentu a a rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006

Za hlavné myšlienky Nariadenia v smere prispôsobenia služieb tak, aby bolo možné garantovať rovnaké zaobchádzanie a dostupnosť služieb v leteckej doprave všetkým cestujúcim bez rozdielu zdravotne postihnutých cestujúcich so špecifickými potrebami možno považovať: predchádzanie odmietnutiu prepravy; právo na poskytovanie a…

Hlavné úlohy pre letiská vychádzajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a a rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006

Za hlavné úlohy, ktoré pre letiská vyplývajú z prijatia Nariadenia Európskeho parlamentu a a rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 možno považovať: Vytvorenie informačných materiálov v dostupných formách Stanovenie presného miesta, kde po príchode na letisko môže ZP…

Asistencia v pôsobnosti leteckých dopravcov

Asistencia na palube lietadla zahŕňa celú paletu činností, pri ktorých potrebuje ZPO pomoc v súlade so špecifickými požiadavkami  kladenými jeho zdravotným stavom. V lietadle ide najmä o asistenciu, ktorá ma za úlohu jednak maximálne zvýšiť komfort cestovania ZP cestujúceho, ale…

Výber z dokumentov ECAC

ECAC – The European Civil Aviation Conference bola založená v r.1955 ako medzivládna organizácia. Základným cieľom ECAC je prispievanie k neustálemu pokroku smerom k bezpečnému, efektívnemu a udržateľnému európskemu systému leteckej dopravy. Základné myšlienky, ktoré sa úzko týkajú problematiky cestujúcich…

Čo urobila Národná rada občanov so zdravotným postihnutím pre implementácie Nariadenia?

V rámci NROZP vznikla skupina expertov zastupujúcich päť skupín zdravotných postihnutí (zrakové, sluchové, telesné, mentálne a postihnutie chronickým ochorením), ktorí sa problematikou implementácie Nariadenia priamo zaoberali. Zúčastnili na konferenciách, ktoré sa konali na podnet European Disability Forum a Európskeho parlamentu…

Cestovanie autom

Cestovanie autom možno považovať za najideálnejší spôsob dopravy ako takej. Cestujúci autom sa nemusí prispôsobovať žiadnemu cestovnému poriadku. Jednoducho si do neho sadne a ide kam chce. Samozrejme iba za predpokladu, že takéto auto vlastní, čo v dnešnej dobe vôbec…

Príspevky na kompenzácie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov

Kompenzácia  je určená na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.Za sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia sa považuje znevýhodnenie, ktoré ma občan s ťažkým zdravotným postihnutím v porovnaní so zdravým občanom rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, žijúcich v…