Asistencia v pôsobnosti leteckých dopravcov

Asistencia na palube lietadla zahŕňa celú paletu činností, pri ktorých potrebuje ZPO pomoc v súlade so špecifickými požiadavkami  kladenými jeho zdravotným stavom. V lietadle ide najmä o asistenciu, ktorá ma za úlohu jednak maximálne zvýšiť komfort cestovania ZP cestujúceho, ale…

Výber z dokumentov ECAC

ECAC – The European Civil Aviation Conference bola založená v r.1955 ako medzivládna organizácia. Základným cieľom ECAC je prispievanie k neustálemu pokroku smerom k bezpečnému, efektívnemu a udržateľnému európskemu systému leteckej dopravy. Základné myšlienky, ktoré sa úzko týkajú problematiky cestujúcich…

Čo urobila Národná rada občanov so zdravotným postihnutím pre implementácie Nariadenia?

V rámci NROZP vznikla skupina expertov zastupujúcich päť skupín zdravotných postihnutí (zrakové, sluchové, telesné, mentálne a postihnutie chronickým ochorením), ktorí sa problematikou implementácie Nariadenia priamo zaoberali. Zúčastnili na konferenciách, ktoré sa konali na podnet European Disability Forum a Európskeho parlamentu…

Cestovanie autom

Cestovanie autom možno považovať za najideálnejší spôsob dopravy ako takej. Cestujúci autom sa nemusí prispôsobovať žiadnemu cestovnému poriadku. Jednoducho si do neho sadne a ide kam chce. Samozrejme iba za predpokladu, že takéto auto vlastní, čo v dnešnej dobe vôbec…

Príspevky na kompenzácie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov

Kompenzácia  je určená na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.Za sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia sa považuje znevýhodnenie, ktoré ma občan s ťažkým zdravotným postihnutím v porovnaní so zdravým občanom rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, žijúcich v…

Získanie vodičského oprávnenia osobou so zdravotným postihnutím

Motorové vozidlo smie viesť iba osoba, ktorá vlastní vodičské oprávnenie. Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý: dosiahol ustanovený vek, potrebný na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny a podskupiny, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území…

Parkovanie osôb so zdravotným postihnutím

Držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S pri preprave autom majú nárok na osobitné označenie motorového vozidla, ktoré ich oprávňuje parkovať na vyznačených parkoviskách pre invalidov.  Ľudia so zdravotným postihnutím v centre Bratislavy za parkovanie neplatia Bezplatné parkovanie pre ťažko zdravotne a pohybovo…

Cestovanie autobusmi, mestskou hromadnou dopravou, vnútroštátnymi a medzinárodnými linkami

Autobusy,  prípadne iné obdobné dopravné prostriedky (trolejbus, električka, mikrobus atď.), sú veľmi často využívané prostriedky prepravy. Občania s obmedzenou mierou mobility majú možnosť využívať tzv. bezbariérové, nízkopodlažné autobusy, do ktorých sa bez väčších problémov dostanú aj sami. Ich nevýhodu je…