Na obede s Miriam Lexmann

Členka Výboru pre zahraničné veci (AFET), Podvýboru pre bezpečnosť a obranu (SEDE), Delegácie pre vzťahy s Bieloruskom (D-BY), Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Euronest (DEPA), členka Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) a členka predsedníctva celoslovenskej organizácie Fórum…

Talentované, úspešné, inovatívne, ale predovšetkým viditeľné

Anketa Slovenka roka vznikla pred trinástimi rokmi s cieľom oceniť výnimočné ženy, ktoré si za svoju prácu zaslúžia mimoriadne uznanie a ktoré nie sú súčasťou šoubiznisu. Trinástka bola šťastným číslom aj pre Ivetu Mišovú, podpredsedníčku Národnej rady občanov so zdravotným…

Práca z domácnosti zamestnancov so zdravotným postihnutím

Pripomienky Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR k legislatíve, ktorá upravuje prácu z domácnosti a teleprácu zamietli. A to bez pozvánky na osobné prerokovanie. V predminulom čísle Mostov sme priniesli rozsiahlu informáciu o neúspešnej snahe Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR…

Poskytovanie dotácií v pôsobnosti ministerstva práce

Dňa 26. novembra 2020 schválila Národná rada SR rozsiahlu novelu zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách  v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.Mimo iných zmien boli do zákona zaradené nové druhy dotácií – dotácia na podporu rovnosti žien a…

Zo zasadnutia Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie

V poradí 24. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie sa uskutočnilo 1. decembra 2020 v online forme na platforme Webex. Decembrového zasadnutia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie(MNO) sa zúčastnilo 40 členov z 51 členov s hlasovacím…

Koncepcia režimu skrátenej práce Kurzarbeit

Vláda SR na svojom zasadnutí 21. októbra 2020 schválila Koncepciu zavedenia režimu skrátenej práce Kurzarbeit do slovenského právneho poriadku. O východiskách a zásadách navrhovanej Koncepcie zavedenia režimu skrátenej práce Kurzarbeit do slovenského právneho poriadku (ďalej len Koncepcia)sme podrobne písali v…

O príprave ústavného zákona o dôchodkovom systéme

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo predbežnú informáciu o príprave návrhu ústavného zákona o dôchodkovom systéme. Prinášame informáciu o základných cieľoch a tézach pripravovaného právneho predpisu a pripomienky Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP)k niektorým tézam…

Koncepcia režimu skrátenej práce Kurzarbeit

Koncepciu zavedenia režimu skrátenej práce Kurzarbeit(ďalej len „Koncepcia“) do slovenského právneho poriadku predkladá ako iniciatívny materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) v súvislosti so snahou o udržanie pracovných miest (udržanie zamestnanosti) a konkurencieschopnosti slovenských firiempre prípad hospodárskej krízy, recesie a…

Jednotný systém posudzovania a osobná asistencia

Najmä mediálne informácie o sociálnej reforme, vrátane osobnej asistencie vyvolali obavy a napätie medzi osobami so zdravotným postihnutím. Reformu pripravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR). Túto situáciu by malo aspoň dočasne ukľudniť stretnutie, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 17.…

Míľnik pre prístupnosť webov – zaostávame

Prístupnosť webových sídiel a mobilných aplikácií je pre ľudí so zdravotným postihnutím zásadná. Zvlášť dôležitá je v prípade webových sídiel a mobilných aplikácií verejnej správy prostredníctvom ktorých musia s ňou komunikovať. Deň 23. september mal byť dátumom, kedy budú všetky…